آغاز انتشار روزنامه «آرمان ملی»، ارگان ستاد انتخاباتی روحانی

Shargh - - صفحه اول -

«آرمان ملی»، روزنامه ســتاد انتخاباتی حسن روحانی منتشر شد. در این روزنامه چهار صفحهای که از دیروز روی کیوسکهای مطبوعاتی سراسر کشورقرار گرفت، گزارشها و یادداشــتهایی از بــزرگان و کارشناســان فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منتشر شده است.

در شــماره نخست، ســرمقالهای از ســعید لیلاز با تیتر «نجات کشــور از لبه پرتگاه» منتشــر شــده که نگارنده به مقایســه آماری وضیت اقتصادی ایران در ســال 92 و هم اکنون پرداخته و تأکید کرده دولت روحانی کشــور را از لبه پرتــگاه نجات داده اســت. «آرمان ملــی» در گفتوگویی با محســن هاشــمی از نگاه پدرش از موانع سرراه دولت روحانی ســخن گفته اســت. به گفته فرزند ارشــد سردار سازندگی، آیتالله هاشــمی معتقد بود شرایط نابسامانی که روحانی کشــور را از دولت قبــل تحویل گرفت موجب شد کار او از دوران ســازندگی دشوارتر شود. احمد شیرزاد نیز در گفتوگویی بــا این روزنامه از مقاومتهای روحانی در مقابل فشار منتقدان سخن گفته که تیتر «روحانی مقابل بستن کنســرتها و شبکههای اجتماعی» برای آن برگزیده شده است.

شــنیدن برخی وعده و وعیدهای دور از ذهن، در فضای انتخاباتی بهویژه درباره افزایش جهشی یارانهها و اشتغال از دیگر موضوعاتی اســت که «آرمان ملی» به آن پرداخته و دیــدگاه گروهی از منتقــدان و از جمله علی لاریجانی را بازتاب داده است.

«مهار غول گرانــی» عنوان گزارش دیگــر این روزنامه است که به بررســی آماری کارنامه دولت در کشیدن ترمز افزایش قیمتها پرداخته است. یادداشت «بازگشایی خانه احزاب، دستاورد کلید تدبیر»، از سید حسن موسوی تبریزی رئیس سابق «خانه احزاب» و مطالبی مانند «کلید روحانی، قفل گشــای خانه سینما»، «آن 8 ســال یادمان نمیرود»، ایســتاد» از دیگر عناوین این روزنامه هســتند. علاوه بر این یادداشــتهایی از لیلی گلســتان، فرهاد توحیدی و حسن انوشه هم در این شماره منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.