به رئيسي رأي ميدهم

Shargh - - سیاست -

مرتضــوي در توضیح ارســالي خــود خطاب به ادامه از صفحه اول

خبرگزاري ایلنا که یك نسخه آن را هم در اختیار «شــرق» گذاشــت، نوشــته: از یك هفته قبل براي انجام امور شخصي به شــهر تفت آمده بوده بودم که متوجه شــدم آقاي رئیسي در مسجد حظیره یزد ســخنراني دارد. مرتضوي مينویسد: همراه مردم شهر تفت که عازم محل ســخنراني بودهاند، به یزد ميرود. مرتضوي مينویســد هیچ ســمتي در ســتاد رئیســي ندارد و با تأکید مقام معظم رهبري که شــرکت در انتخابات حق و تکلیف مردم است و باید با تحقیق و بررسي انتخاب اصلح کرد، در مراســم ســخنراني رئیسي به عنوان یك شهروند شــرکت کرده است. در توضیح ســعید مرتضوي آمده است: «آرزو دارم ســربازي لایق و مدیري باســابقه، توانمند، شــجاع، کارآمد و پیرو خط ولایت و رهبري عزیز مانند آیتالله سیدابراهیم رئیسي بتواند سکان حل مشکات کشور را در دست بگیرد».

شــاید اگر محمــود احمدينژاد تأیید صاحیت شــده بود، ســعید مرتضوي بهجاي ســخنراني رئیســي پاي ســخنراني احمدينژاد دیده ميشد؛ تاجایيکه محمود احمدينژاد در آخرین نشست خبري خود هم از مرتضوي دفاع کرد. بااینحال در این چهار ســال هیچ عکس یا خبري از حضور دادســتان پیشین در جمع یا حلقه نزدیکان احمدينژاد دیده یا مخابره نشــده است. شاید هم دادستان پیشین ترجیح داده مراوداتش با رئیس سابق دولت بدون هیچ انعکاس رسانهاي و در خفا انجام شود.

«شــرق» در همان نشســت خبري از احمدينژاد پرسید چرا حاضر شــده از کســي که متهم جریــان کهریــزك بــوده و در دادگاه انتظامي قضات محکوم و براي همیشــه از قضاوت معلق شــده، حمایت کند و حتي حاضر شــده بهخاطــر او قانون را تغییر دهد؟ چرا در این ســالها هیچوقت واکنشي به ماجراي جنایت کهریزك نداشته است؛ درحاليکه هم مقام معظم رهبري آن را محکوم کردهاند و هم دستور تعطیلي آن را دادهاند؟ «شرق» از احمدینژاد سؤال کرد: بهعنوان کسي که همواره خود را پاسدار حقوق ملت و قانون اساسي ميداند، در برابر عملکردش چه توضیحي دارد؟

احمدينژاد در پاســخ مرتضوي را یك دادستان زحمتکش توصیف کــرد و گفت زماني که از مرتضوي دفاع ميکرده، او بابت کهریزك متهم نشــده بوده و دادگاهش در جریان بــوده و حتي الان هم بابت کهریزك محکوم نشــده اســت. او دربــاره کهریزك هم گفت مگــر به دولت من مربوط بوده؟ مگر سازمان زندانها زیر نظر من بوده است؟!

پروندههاي ســعید مرتضوي در دادگاه همچنان باز است؛ از شکایت وکاي پرونــده پالیزدار گرفته تا فاطمه آجرلو، نماینده ســابق مجلس؛ از خانــواده روحالامیني تــا قربانیان کهریزك و مهمتر از همه شــکایت ســازمان تأمین اجتماعي به پشــتوانه گزارش کمیته تحقیقوتفحص از ســازمان تأمین اجتماعي. ســخنگوي قوه قضائیه، محسنیاژهای هفته گذشــته درباره آخرین وضعیت پرونده ســعید مرتضوی گفته بود: «آن دو بخشی از این پرونده که در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز نظر نهایی در موردش داده نشــده، اشــکالی گرفته شده که در مقام رفع آن هســتند و الان اطاع ندارم که آن اشکال رفع شده یا خیر. یک بخش از پرونده مربوط به کهریزک و بخش دیگر مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی است که در مرحله تجدیدنظرخواهی است.»

«سعید مرتضوی» چهار سال قبل بابت پرونده کهریزک در 1٤ جلسه دادگاه محاکمــه و بــرای او حکم صادر شــد. امیر جواديفر، محســن روحالامیني و محمد کامراني ســه جوان بازداشتشــده در 1۸ تیر ۸۸ بودند کــه بعد از انتقال به کهریزك جان خود را از دســت دادند. علت فوت این سه جوان ضربه به نسوج نرم بدن گزارش شده و پزشکيقانوني اعــام کرده بــود اگر ترتیب انتقال این ســه نفر 72 ســاعت زودتر داده شــده بود، آنها زنده ميماندند. ســردار «احمدیمقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، چند سال پیش درباره ماجراي کهریزك گفت: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند.

مــن مخالفتــم را بهصراحت اعام کــردم و گفتم آنجــا نهتنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است، اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشــده چاقو، قمه و زنجیر داشتهاند و از همین حیث اراذلواوباش محسوب میشوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویســید که من مخالف هســتم و مخالفت ناجا نیز ثبت شــد.» شــکایت از مرتضوي در ماجراي کهریزك در نهایت با اعتراض شاکیان و متهم به دیوانعالی کشــور رفت و بعد از یک ســال، او به انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنجســاله از خدمات دولتی محکوم شــد .» در رسانهها اعام شد که او در ارتباط با شکایت سازمان تأمین اجتماعي هم به رد مال، حبس و شــاق محکوم شده است که بعد از درخواست تجدیدنظر از ســوي شاکیان و متشــاکي، پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.