چرا رئیسی؟

Shargh - - سیاست -

شــرق:

چرا رئیســی؟ چــرا چهرههــای دولت اول محمــود احمدینژاد از رئیســی حمایــت میکنند و چرا رئیســی حلقه اول خــود را از این گروه یعنی احمدینژادیهــای دور اول و تندروهــای اصولگرا انتخاب کرده است.

ابراهیم رئیســی تــاش دارد بر وجهه مســتقل خود تأکید کنــد اما واقعیت تیمی کــه اطراف او را گرفتهاند انکارناپذیر است. از صولت مرتضوی گرفته تا سعید مرتضوی و رستم قاسمی و میرکاظمی و...؛ چهرهایی با کارنامه و گذشته مشخص.

رئيسی در پی جلب آرای حاميان احمدینژاد

صادق زیبــاکام دراینباره به «شــرق» میگوید: «آقاي رئیســی از رأی ســنتی اصولگرایــان مطمئن اســت. یعنی اطمینان دارد که پنج تا 1۰ میلیون رأی سنتی این جریان را از آنِ خود دارد و 7۰ تا ۸۰ درصد ایــن جمعیت بــه او رأی میدهند. بنابراین چشــم دیگر آقای رئیســی به این است که 1۰ تا 15 میلیون رأی حامیــان احمدینژاد را به خــود جلب کند. به همیــن دلیل هم بــا اســتفاده از چهرههایی که در دولت او حضور داشــتهاند، سعی میکند به صورت غیرمستقیم این باور را در حامیان احمدينژاد ایجاد کند که در خط احمدینژاد اســت و بــه این ترتیب آرای احمدینژاد را به سبد خود منتقل کند».

زیبــاکام با بیان اینکه «ایبســا در روزهای آینده شــاهد این باشــیم که چهرههــای دیگــری از تیم احمدینژاد بــه حلقه یــاران او بپیوندنــد»، ادامه میدهد: «اما رئیســی در این مســیر ناموفق خواهد بود».

احمدینژادیها به رئيسی رأی نمیدهند

زیبــاکام این گزاره را اینگونــه توضیح میدهد: «1۰ تا 15 میلیون رأی احمدینژاد کاریزماتیک است و بخش عمــدهای از این رأی برای خود احمدینژاد است. مگر اینکه شخص احمدینژاد به هوادارانش بگوید که به رئیسی رأی بدهید».

او ميافزایــد: «با لحاظکردن ایــن فرض، باز هم ممکن اســت بســیاري از طرفداران احمدینژاد به حرف او گوش ندهند.

طرفداران احمدینژاد نســبت بــه اصولگرایان دچار کینه و بغض هســتند. چراکه معتقدند در سال ۸۴ از آنها برای زدن هاشمیرفسنجانی بهرهبرداری شــد و در ســال ۸۸ هم بــرای زدن اصاحطلبان و مهندس موسوی».

این اســتاد دانشــگاه ادامه میدهد: «با این حال رئیسی همچنان تاش میکند طرفداران احمدینژاد را به ســمت خود جلب کنــد، چراکــه میداند در میــان بدنــه تحصیلکردهها، ســاکنان شــهرهای بزرگ و فعالان اقتصــادی و حامیان دولت فعلی و قشر دانشــگاهی شــانس چنداني ندارد. بنابراین او همچنان در تاش است که آرای حامی احمدینژاد را به خود جلب کند».

حلقه اول احمدینژاد اميدشان رئيسی است

زیباکام دربــاره چرایی حمایــت چهرههای تیم دولــت اول احمدینژاد از رئیســی معتقد اســت: «ایــن چهرههــا میدانند کــه قالیباف و میرســلیم هیچ شانســی ندارند. میدانند کــه جدیترین گزینه رئیســی اســت و البته جریان اصولگرا، صداوسیما، مطبوعات اصولگرا و تریبونها هم از رئیسی حمایت خواهند کــرد ». او ميافزاید : «تیم اول احمدینژاد و چهرههایی مثل سعید مرتضوی امیدشان به رئیسی اســت و به ســمت قالیباف که او را «مهره سوخته» تلقي ميکنند، گرایشی پیدا نخواهند کرد و میدانند رقابــت اصلی بین رئیســی و روحانــی خواهد بود. بــه همین دلیل همه تخممرغهای خود را در ســبد رئیسی قرار دادهاند .»

مرتضوی جایگاهی در سياست ندارد

در ســوی دیگر اما احمد شــیرزاد، فعال سیاسي اصاحطلــب و نماینــده مجلــس ششــم از منظر دیگری به این موضوع نگاه میکند. او در گفتوگو با «شرق» بر این نکته تأکید دارد که اساسا چهرههایی مثل ســعید مرتضوی سالهاســت که در سیاســت ایران جایگاهی ندارند.

شیرزاد ميگوید: «هرچند که تیمی از حلقه اول احمدینژاد هم از رئیســی حمایــت کنند، اما دلایل قطعی وجود دارد که آقاي رئیســی نمیتواند کشور را اداره کنــد و دانش و تجربه کافی برای این منظور ندارد. عاوه بر اینکه به مســائل مدیریتی هم احاطه ندارد». او در عین حال میگوید: «با این حال نباید با استناد به حمایت برخی چهرههای تندروی اصولگرا مثل ســعید مرتضوی یــا گزینههایی کــه خوشنام نیستند، رئیسی را محکوم کنیم». او در همین بخش اضافه میکند: «مثــا همین آقاي صولت مرتضوی هم که در زمره حامیان او به شمار میرود، چهرهاي اســت با سابقه مشخص و ما هم خاطرات ناخوشی از او داریم.

بــا این حــال میبینیم کــه در جریــان برگزاری همایش شــهرداران جهان اســام که در مشهد در حال برگزاری اســت، او به عنوان شــهردار بیشتر به جلوهگری مشغول است».

شیرزاد ادامه میدهد: «فکر میکنم براي ارزیابي مجموعه حامیان این چهرهها اندکی باید صبر کنیم و دچــار قضاوت عجولانه نشــویم. چراکه وضعیت اصولگرایان هم وضعیت آشفتهای است و خودشان هــم بین حمایت از رئیســی و قالیبــاف در نوعی از ســردرگمی به ســر میبرند و نمیدانند باید از کدام گزینه حمایت کنند».

این فعال سیاســی ادامه میدهد: «بهترین معیار قضــاوت، صحبتهای خود آقاي رئیســی اســت و مواضعــی که در برابــر موضوعــات مختلف اتخاذ خواهد کرد».

شیرزاد ابراز عقیده ميکند: «در مجموع معتقدم آقــاي رئیســی توانایی اداره کشــور با این سیســتم پیچیده اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی را ندارد و نمیتواند با روش دادســتانی این مجموعه بههممتصــل را اداره کند. طبعــا تجارب گفتمانی و مدیریتی ایشان نشان میدهد که ایشان نمیتواند از عهده این مسئولیت خطیر برآید».

او ادامــه میدهــد: «درباره حمایت شــخصی مثل مرتضوی از آقاي رئیســی هم ایــن نکته را باید بازگو کنم که ســعید مرتضوی عــادت دارد جاهایی اظهارنظر کند که از او اظهارنظر نخواســتهاند و جا دارد تیم رئیسی به او تذکر بدهد که فقط وقتي از او نظری خواسته شد، اظهارنظر کند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.