در همه مناظرهها شركت میكنم

Shargh - - سیاست -

ایســنا: معاوناول رئیسجمهوری روز گذشــته در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشــی درباره احتمال حاضرنشدن وی و حســن روحانی در مناظرههای انتخاباتی، گفت: «من در همه مناظرهها شــرکت میکنم و اگــر 1۰ مورد از این مناظرهها برگزار شــود در آن شرکت خواهم کرد؛ البته رئیسجمهــوری واقعا کارهای زیــادی دارد و نمیتوان گفت هر جلســهای که گذاشــته میشــود رئیسجمهوری هم باید در آن حاضر باشــد، هرچند که در این مناظرهها شرکت میکنند و برنامههایشان را برای شرکت در آن تغییر دادهاند». اسحاق جهانگیری، در پاســخ به این پرســش که امکان انصــراف وی از انتخابات پیــش از برگزاری مناظرههــا وجود دارد یا نــه، عنوان کرد: «من تا به حــال در زندگیام انصراف ندادهام». او در واکنش به پرســش یکی از خبرنگاران دربــاره احتمــال ارائه برنامــهای صدروزه از ســوی روحانی برای دولت آینــده، افزود: «ما الان با یکدیگر رقیب هستیم. البته ما با همه رقبا رفیق هم هستیم». جهانگیــری با بیــان اینکــه هرکس شــیوهای برای تبلیغات در نظر دارد، گفت: «اینکه گفته میشود بهتر اســت هر کاندیدایی معاوناول خود را معرفی کند، موضوعی است که بستگی به نوع تبلیغات آن کاندیدا دارد و من معــاوناول خــودم را معرفی نمیکنم». او در پاسخ به پرسشــی درباره احتمال حضورش در دولــت بعدی با خنده عنوان کــرد: «من فکر میکنم خودم رئیسجمهور شوم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.