انتخابات دوازدهم نبرد آگاهی با گمراهی

Shargh - - سیاست -

چه کســی به آنان اجازه داده بود تا در پول مردم تصرف کننــد؟ آیا به مردم گفته بودند که میخواهند پول آنــان را بگیرند و در جای دیگری هزینه کنند؟ آیا این جز گمراهکردن مردم اســت؟ آیــا فروش حقوق مردم شــهرها با ظاهــر تأمین مالی بــرای عمران و آبادانی شهر تهران جز گمراهکردن مردم است؟ نمونه آن، دادن مجوز ســاخت دو برج 35طبقه شامل 27 طبقه روی زمین و هشــت طبقه زیــر زمین به بابک زنجانی در زمینی که کاربری آن مســکونی ویژه بوده اســت. نمونه دیگر آن تبدیل زمین پارکینگ زیر پارک نیاوران بــه اطلسمال برای تبدیل بخشــی از هزینه اجرای طرحهای غیرِسودمند شهری است که آشکارا در آن حقوق مردم شــهر پایمال شده است. باز نمونه دیگــر آن، تبدیل 19.5 هکتار فضای ســبز اکباتان که متعلق به ساکنان اکباتان و ملک مشاع آنان بوده، به مگامال است. آیا اعطای مجوز خاف مقررات ساخت ســاختمانهای بلندمرتبه در منطقه 22 و ایجاد مانع در کریــدور باد تهــران که هوای ســالم را برای مردم میآورد، جز گمراهکردن مردم اســت؟ و دهها نمونه دیگر که تبدیل به رویه شهرفروشــی شــده است، جز گمراهکردنِ آگاهانه مردم اســت؟ آیا دادن وعدههای بیپشــتوانه به مردم مبنی بر افزایش میزان یارانهها یا دادن کارانه بدون انجــام کار جز گمراهکردن مردم اســت؟ فارغ از اینکه اینگونه سیاستها برباددهنده روحیه کار و تاش در کشــور و به خاک سیاه نشاندن مردم است و باز فارغ از اینکه اینگونه وعدهها خاف قانون اســت و امکان اجرا ندارند و از ســوی رؤسای قوای مقننــه و قضائیه به آنها عکسالعمل نشــان داده شد، آنان بهخوبی میدانند که چنین ظرفیتی در بودجه کشــور وجود ندارد و این وعده آنان غیرعملی است. آیا اینگونه اظهارات، جز اظهارات گمراهکننده است؟ بهنظر میرسد در انتخابات سال 1396 هرچند بخشی از گمراهکنندگان مردم عجالتا از سیاست ایران حذف شــدند، اما آرایش ســتادهای انتخاباتی نشان از آن دارد که بخشــی از باقیمانــده آنان در بعضی ســتادها گرد آمدهانــد و همچنان صحنــه تبلیغات انتخابات صحنه نبرد آگاهی در برابر گمراهی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.