با لايحه شفافيت، دخلوخرج دستگاهها به مردم اعلام میشود

Shargh - - سیاست -

خبرگــزاری صداوســيما:

حســن روحانــی، رئیسجمهوری، گفت: بر اســاس لایحه شفافیت که در دســت تهیه اســت، همه دســتگاهها باید آنچه را که به دســت میآورند و مــواردی را که خرج میکنند، شــفاف اعام کنند تــا همه مردم از آن مطلــع شــوند. او دربــاره اقدامــات دولت یازدهم برای احقاق حقــوق ملت، گفت: یکی از اقدامات مهم و مؤثری کــه دولت یازدهم انجام داده، تدوین منشــور حقوق شــهروندی بوده که به کمــک حقوقدانان بزرگ تهیه و منتشــر و به دســتگاههای اجرائی برای اجرا اباغ شده است. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری افزود: لایحهای در دست تهیه داریم تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی که این لایحه، نهادی را تعیین میکند که همه موارد حقوق شهروندی را دنبال کند و همه دســتگاهها به اجرای حقوق شهروندی مکلف میشــوند. او با اشاره به اینکه دولــت دو لایحه دیگر هم بــرای دولت یازدهم و دوازدهم در دســت تهیه دارد، گفت: یک لایحه با عنوان لایحه شفافیت است که در این لایحه، همه دســتگاهها باید آنچه را که به دســت میآورند و مواردی را که خرج میکنند، شــفاف اعام کنند تا همــه مردم از آن مطلع شــوند. وی افزود: لایحه دیگر راجع به منافع ذینفعان اســت؛ یعنی همه مدیــران و افــرادی که در یــک تصمیمی ذینفع هستند، حق ندارند درباره خودشان تصمیمگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.