تروريستها 8 مرزبان ايرانی را به شهادت رساندند

Shargh - - سیاست -

ایســنا: هشــت نفر از مرزبانان کشــورمان در منطقــه مرزی میرجاوه توســط تروریســتها به شــهادت رســیدند. عصر روز گذشــته تعدادی از مرزبانــان در حــال گشــتزنی در منطقه مرزی میرجاوه بودند که تعدادی از تروریستها از خاک پاکستان به سمت آنان شلیک کردند که متأسفانه در پی این حادثه، هشت نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند. سردار ســعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، با تأیید این خبر گفت: شلیکها به ســمت مرزبانان کشورمان از داخل خاک پاکستان انجام شــده و بررسیهای ما نشــان میدهد این اقدام بهوســیله ســاحهای دوربرد انجام شــده اســت. منتظرالمهدی با تأکید بر اینکه مسئولیت این اقدام بر عهده دولت پاکســتان اســت، مراتب اعتراض خود را به عملکرد این کشور اعام کرد و از رســیدگی به این موضوع از سوی مسئولان خبر داد. ســخنگوی ناجا همچنیــن از حضور فرمانده مرزبانی ناجــا در محل حادثه خبــر داد و گفت: فرمانده ناجا دســتور پیگیری ویــژه این حادثه را صادره کــرده و هماکنون تعدادی از مســئولان و فرماندهان ارشد پلیس در محل حضور دارند

.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.