مجيد انصاری: دولت آينده دفاع از حقوق شهروندی را دنبال كند

Shargh - - سیاست -

ایســنا: معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: دولت آینــده باید بهدنبال پیگیری موضوع حقوق شــهروندی و دفــاع از حریــم خصوصی باشــد. حجتالاســام مجید انصاری در حاشــیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرسش که دولت آینده باید چه مسائلی را پیگیری کند، گفت: خوشــبختانه کارهای بزرگی در حوزه عمران در دولت انجام شــده و ما لوایح متعددی را در دست رسیدگی در دولت داریم، از جمله در زمینه شــفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده و مبــارزه با فســاد که پیگیری آنهــا در مجلس و اجرای مفاد حقوق شهروندی نیز از دیگر مواردی اســت که در دولت بعدی باید پیگیری شــود. او افزود: البته دفاع از برخی از این حقوق در حیطه اختیارات دولت نیســت که برخی از آنان به لوایح قانونی احتیاج دارد که پیشنویس آن تهیه شده و باید از سوی دولت بعدی پیگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.