حق با رئيسي است

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

کمتر از یك سال از آن زمان ميگذرد که سعید مرتضوي بیانیه داد: «...به عنوان دادســتان وقت عمیقا ابراز تأســف و اعتذار مینمایــم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روحالامینی و کامرانــی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مســئلت مینمایم....» ســتاد آقاي رئیســي بر این گمان اســت که ایــن بیانیه عذرخواهــي مورد پذیــرش افــکار عمومي قرار نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.