يك عضو پايداري، رئيس ستاد رئيسي در مازندران شد

Shargh - - سیاست -

انتخــاب:

در حکمی از ســوی صولت مرتضوی، سیدمحمود نبویان رئیس ستادهای انتخاباتی رئیسی در مازندران شد. در حکمی دیگر از سوی مرتضوی، نبویان بهعنوان رئیس ستاد انتخابات و جواد قناعت قائممقام ســتاد انتخاباتی حجتالاسام رئیسی در مازندران انتخاب شدند. نبویان از چهرههای جنجالی جبهه پایداری در مجلس نهم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.