صداوسيما بيطرف نيست

Shargh - - سياست -

به گزارش «پایگاه اطاعرسانی ادامه از صفحه اول

وزارت کشــور» در این اطاعیه آمده: «نظر به اوجگیری فعالیــت تبلیغاتی نامزدهای محتــرم انتخابــات ریاســتجمهوری و نقــش خطیر رســانهها در اطاعرســانی ایــن روند و بــا عنایت به تکلیف قانونی رســانههای برخوردار از منابع عمومی درخصــوص پرهیــز از تبلیــغ لــه و علیــه نامزدها و همچنیــن ضرورت ارائه فرصت اطاعرســانی برابر به هر شش نامزد انتخابات ریاستجمهوری و با توجه به رصد دقیق عملکرد رســانهها در ایــن زمینه در کمیته اطاعرســانی ســتاد انتخابات کشــور، به آگاهی ملت شریف ایران میرساند». در بند یک این اطاعیه نوشته شــده: «تاکنون 61 مورد تخلف انتخاباتی 10 رسانه در کمیته اطاعرسانی ستاد انتخابات کشور رصد شده که در مراجــع ذیربط حقوقی در حال بررســی و پیگیری اســت. بیشــترین حجم ایــن تخلفات مربــوط به دو خبرگزاری از مجموعههای رسانهای برخوردار از منابع عمومی میباشد که روند پیگیری برای رسیدگی به این تخلفات، در حال انجام است».

خبرگزاریهای منعشده

ســوم اردیبهشــت بــود کــه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهــای داخلــی، در اطاعیــهای مهمتریــن رســانههای دارای منــع قانونــی تبلیغــات نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری را اعام کرد که مشــمول رسانههای دولتی و وابسته به بودجه عمومی هستند.

براساس فهرست منتشرشــده، مهمترین مؤسسات مطبوعاتــی، روزنامهها و خبرگزاریهای مشــمول این ممنوعیــت، مؤسســههای مطبوعاتــی «اطاعــات»، «ایران»، «خراســان»، «کیهان» و «همشهری» هستند. همچنین روزنامههای «اصفهــان زیبا»، «تهرانتایمز»، «حمایــت»، «جامجــم»، «شــهرآرا»، «شــهروند»، «فرهیختــگان»، «قدس» و «هگمتانه» از تبلیغات له یا علیه نامزدها منع شدهاند.

برخی از خبرگزاریهای منعشده هم شامل «ایرنا»، «ایســنا»، «برنــا»، «تســنیم»، «حــوزه»، «خانه ملت»، «دانشــجو»، «شبســتان»، «فارس»، «مهر» و «میزان» میشوند.

اقدامات خبرگزاریهای منعشده

در روزهایــی که فضای خبری کشــور تحــت تأثیر انتخابــات قــرار گرفتــه، برخــی خبرگزاریهایــی که نامشان در این فهرســت وجود دارد، اقدام به برگزاری نشســتهای ســتادهای برخی نامزدها کردهاند. دوم اردیبهشــت بود که نشســت خبری ســخنگوی ستاد مردمی «سیدابراهیم رئیســی» با عنوان «خادم ملت» در خبرگزاری «تسنیم» برگزار شد؛ نشستی که به محلی برای حمله به دولت روحانی تبدیل شد؛ سخنگوی این ستاد در نشست خبری که در «تسنیم» برگزار شد، گفته بود: «شــرایط کنونی کشور شرایطی است که وضعیت مطلوبی برای مردم وجود ندارد و عموم مردم از وضع موجود ناراضی هستند... به نظر میرسد آقای روحانی و جهانگیری در حل مســائل کشــور ناتوان هســتند... از آقــای روحانــی انتظاری نداریم که صــدای مردم را بشــنوند... آقــای روحانی با 70 ســال ســن نمیتواند مشــکات کشــور را حل کند». چهارم اردیبهشت هم نشســت خبری ستاد دانشــجویی رئیسی در خبرگزاری فارس برگزار شــد. مســئول ستاد دانشــجویی رئیسی، در این نشســت ضمن انتقاد به دولت، از «سیدابراهیم رئیســی» هــم با تمــام توان تمجیــد کــرد. او زندگی حجتالاسام رئیسی را یک زندگی شیشهای دانست و گفت: «ایشان نماد سادهزیستی مسئولان هستند».

در نمونهای دیگر، روز گذشــته خبرگزاری «تسنیم» نوشــت که دوشــنبه آینده دفتر «تســنیم» در خراسان رضوی میزبان نشســت خبری رئیس ســتاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در اســتان خراســان رضوی خواهد بود.

بــه غیر از برگــزاری این نشســتها، بــا نگاهی به خبرهای انتشــاریافته و نحوه پوشش خبرهای نامزدها در ایــن دو خبرگــزاری و همچنیــن خبرگــزاری مهر، میتــوان متوجه خطوخطوط انتخاباتی آنها شــد. 30 فروردین، خبرگزاری تسنیم، اقدام به انتشار مصاحبهای تفصیلــی بــا «باقر قالیباف»، شــهردار تهــران کرد که موضوع اصلی آن نه مدیریت کانشــهر تهران، بلکه انتخابــات و برنامههای قالیباف بــرای آن بود؛ البته با چاشــنی حمله به دولت. خبرگزاری «مهر» هم پنجم اردیبهشــت گفتوگویــی تفصیلی با شــهردار تهران درباره برنامههای انتخاباتیاش منتشر کرد.

بند 2؛ صداوسیما

در بند 2 اطاعیه ســتاد انتخابات کشور، از سازمان صداوســیما دربــاره برنامههایی با عنوان «آشــنایی با نامزدها» انتقاد شــده و گفته شده این برنامهها رویکرد کاما متوازن و متعادلی نســبت به شش نامزد محترم انتخابات ندارد. در این بخش از اطاعیه آمده : «با کمال تأســف، برنامههایی که تحت عنوان آشنایی با نامزدها در رســانه ملــی تولید شــده و از شــبکههای مختلف رادیویــی و تلویزیونــی صداوســیما پخش میشــود، رویکرد کاما متوازن و متعادلی نســبت به شش نامزد محترم نداشــته و علیرغــم پیگیــری بهعملآمده از جمله در نامه ارســالی رئیس ستاد انتخابات کشور به سازمان صداوســیما، این روند اصاح نشده و کماکان، احســاس جهتگیری و ســوگیری خاص را در بیننده یا شنونده برمیانگیزاند. فلذا لازم است مسئولان محترم رسانه ملی، فورا با توقف پخش این برنامهها، نسبت به اصاح سریع این مشکل اقدام کنند.

بهعــاوه پیگیریهای کمیته اطاعرســانی ســتاد انتخابات کشــور در ایــن موضوع از طریق کمیســیون بررســی تبلیغات انتخابــات ریاســتجمهوری دنبال خواهد شد .»

اقدامات صداوسیما

انتقاد به عملکرد صداوســیما که قاعدتا باید تمام ســایق را پوشــش دهد، مختص بــه ایــام انتخابات نیست. به طور مثال سال گذشــته در همین روزها بود که شــبکه یک اقدام به انتشــار برنامهای تحت عنوان «ثریا» کرد که آن قســمت از ایــن برنامه «پدرخوانده» نام داشــت. این برنامه مدعی «نقش برادران «راکفلر» در مذاکرات هستهای» بود. صداوسیما این برنامه را در روزهایی پخش کرد که ریاست وقت این سازمان دچار بحران شــده بــود و هر روز اخباری مبنی بر اســتعفا و ماندن «محمد ســرافراز » رئیس وقت سازمان به گوش میرسید. «ثریا» بخشــی از برنامههای این سازمان بود که کارش بــه اصطاح زدن دولت بــود. آش تا جایی شــور شد که «ثریا» مدتی تعطیل شد و «علیعسکری » رئیس فعلی صداوســیما در بــاره آن گفت: «برنامه را به مدت دو ماه تعطیل کردیم چــرا که معتقدیم نباید ســیاهنمایی کرد». اما اقدامات تخریبی صداوسیما تنها به «ثریا» ختم نمیشــود؛ اقداماتی که از ســوی دولت بیواکنــش نمیمانــد. در یکی از تندتریــن واکنشها، اسفندماه گذشته ســخنگوی دولت گفته بود که «تیم محدود سیاســیاي برخی از برنامهها را حسابشــده تهیه میکند که ما حساب آنها را از حساب رسانه ملی جدا میکنیم؛ اما مردم کار آنها را به حساب صداوسیما میگذارنــد ». او انتقادش را متوجه «تیم سیاســی ویژه در صداوســیما » دانســته و هدف آنها را بیش از تبیین، تخریب عنوان کرده بود.

از طــرف دیگر با انتخاباتیشــدن فضای کشــور و حتــی پیش از ثبتنــام نامزدها، صداوســیما اقدامات جدیدی را عملیاتی کرد؛ مانند پخشنکردن ســخنرانی رئیسجمهوری؛ آنهم درحالیکه هنوز ثبتنامی برای انتخابات ریاســتجمهوری انجام نشــده بود. هرچند ســخنرانی روحانی پخش نشــد، ولی نمــاز جماعت حجتالاسام «رئیسی» پس از اذان، در کنداکتور پخش صداوسیما قرار داشــت؛ آنهم در شرایطی که هر روز خبرها مبنی بر حضور رئیسی در انتخابات بیشتر میشد. 29 فروردین و پیش از اعام نتایج بررســی صاحیتها بود که ابراهیم رئیســی اقدام به انتشار دو نامه خطاب بــه رئیسجمهوری و رئیس صداوســیما کرد؛ دو نامه جداگانــه که در یکی از آنها خطــاب به روحانی گفت: «اگر در صحنه انتخابات ریاستجمهوری، رقابت برای خدمت به مردم باشــد و همین مایه مباهات ماســت، حیف اســت که به شــائبه نمایشهــای تبلیغاتی که داوری دیگــران را دربــاره ما مخــدوش میکند، آلوده شود ». در نامه دیگرش هم خطاب به رئیس صداوسیما از پخش سخنرانیهای رئیسجمهوری انتقاد کرد و به بهانه انتخابات خواستار پوششندادن خبرهای مربوط به رئیسجمهوری مستقر شد. اما ماجرای صداوسیما و دولت وقتی جالبتر شــد که همان شب شبکه خبر در بخش خبری ســاعت 20 خود، نامههای رئیســی را که هنــوز صاحیتش بــرای ریاســتجمهوری احراز نشده بود پوشــش داد؛ آنهم جلوتر از خبر سخنرانی رئیسجمهوری در مراسم روز ارتش.

هرچنــد اطاعیه ســتاد انتخابات به ایــن ماجراها اشــارهای نــدارد، ولــی ســوگیری صداوســیما و خبرگزاریهای مدنظر اطاعیه را آشکارتر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.