حمله همزمان جلیلی به روحانی و ولايتی

Shargh - - سياست -

سعید جلیلی، دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی و از حامیان ابراهیم رئیســی، عصر دیروز در همایش حامیان رئیســی سخنرانی کرد. او در این ســخنرانی که در ســالن حوزه هنری برگزار شد، همزمــان «روحانی» و «ولایتــی» را هدف حمله خود قرار داد.

به گزارش «فارس» او در این سخنرانی با اشاره بــه انتخابات قبلی گفت: «آقای روحانی و ولایتی تفکری را به جامعه القا کردند؛ تفکری که مدعی بود با این مســیر میتوان مشــکات را حل کرد، کارنامهاش مقابل ماســت، البته ما بنای محکوم یا تحقیرکردن نداریم؛ بلکه میخواهیم انقاب در مسیر درست پیش برود».

دبیــر شــورایعالی امنیــت ملــی دولــت احمدینــژاد، همــواره از منتقدان برجــام بوده اســت؛ اما دلیــل حمله او به ولایتــی را میتوان در مناظرههای ســال 92 یافــت. احتمالا جلیلی همچنان مناظرههای انتخابات ریاســتجمهوری ســال 92 را در خاطر دارد که اینگونه به ولایتی و روحانی تاخته است.

آنجایی که ولایتــی عملکــرد او در مذاکرات هســتهای را به چالش کشــید. جلیلی از ســال 86 تا ســال 92 مســئول مذاکرات هستهای بود و در مذاکرات آن زمان، شــش قطعنامه از ســوی سازمان ملل علیه ایران صادر شد.

در مناظرههــای ســال 92 ولایتــی خطاب به جلیلــی گفــت: «دیپلماســی این نیســت که در کشــورهای دیگر خطابــه بخوانیــد و مطالبی را که در کنفرانس مطبوعاتــی میگفتید، اینجا هم بگویید!

اینکــه میگوییــد الان وضعیــت با 20 ســال پیش فرق کــرده، بایــد بگویم که قبــل از اینکه قطعنامههای شــورای امنیت علیــه ایران صادر شــود، ســارکوزی از من دعوت کرد که به پاریس بــروم و بــا او مذاکره کنــم. بــا رئیسجمهوری صحبت کردم و ایشــان گفتند برو. من آنجا راجع به عدد ســانتریفیوژها و اینکه غنیسازی تعلیق نشــود، با ســارکوزی به توافق رسیدیم و قرار شد مذاکرات با آقای «لویت» تا مدت یک هفته ادامه یابــد. بعد هم ســارکوزی گفت مــن میخواهم به ایران بیایم و دســت رهبر ملــت بزرگ ایران را بفشــارم. من این توافقات را به کشــور آوردم؛ اما کار متوقف شد!».

او ســپس مذاکرات جلیلی در آلماتی را محور ســخنان خود قرار داده و گفته بــود: «در آخرین مذاکرات آلماتی پیشــنهادهایی شــد که میشد بر اســاس آن پیش رفت؛ اما آقــای جلیلی آن را نپذیرفته است.

آنهــا در مذاکــرات آلماتــی گفتهانــد که اگر غنیسازی را کند و فردو را کُند کنید، ما سه تحریم را برمیداریــم. این به شــهادات معــاون وزارت خارجه اســت کــه در مذکرات بوده؛ ولی شــما گفتهاید که کل تحریم را بردارید که نشان میدهد نمیخواهید کار را پیش ببرید. مثل این اســت که جنس صد تومانی را به کســی بخواهند بفروشند و او بگویــد این را به من دو تومان میدهی! خب فروشنده میگوید اگر خریدار نیستی، چرا به اینجا آمدهای؟ در مذاکره گامبهگام و بهتدریج است که مسائل حل میشود».

ولایتــی خطاب بــه جلیلی ادامــه داده بود: «دیپلماسی این نیست که در داخل کشور بگوییم مــا اصولگراییــم و انعطاف نداریم. دیپلماســی خشــونت و سرســختی نشــاندادن نیســت. دیپلماسی تعامل و بدهبستان است. نمیشود که آنها هرچه ما میخواهیم، بدهند و ما هیچ کاری نکنیم! دیپلماسی بیانیه صادرکردن پشت تریبون نیست!».

جلیلی هم در پاســخ بــه ولایتی بــا تأکید بر اینکه «مبنای حرفهای شما درباره آلماتی غلط اســت» خطاب به ولایتی گفت: «ما به آنها گفتیم هرچقدر شــما عقب بروید، ما عقب میرویم. اگر پنج کیلومتر شما عقب بروید، ما هم پنج کیلومتر عقب میرویم. نماینده انگلیس خواست این کار را بکند؛ اما نماینده آمریکا مانع شــد. آنها حاضر نشدند که عقب بروند و این به دلیل منطق محکم ما بود که آنها رفتند تا با رؤسایشان مشورت کنند که 40 روز طول کشید. آنها در برابر منطق ما اصا جوابی نداشــتند که متأسفانه امروز از جانب شما اینگونه مطرح میشــود! چه کسی گفته ما قرار است فقط اعام موضع کنیم؟».

ولایتی هم بار دیگر در پاســخ به جلیلی گفته بود که «دیپلماســی کاس فلســفه نیســت که بگویید منطق ما قــوی بود! آنچه مردم میبینند، این است که شما مسئول مذاکرات هستید و هیچ چیزی حاصل نشده و مدام تحریمها بیشتر شده و به مردم فشار بیشتری آمده است».

جلیلــی دربــاره مســکن مهر هم گفــت: اگر دولتی مســکن مهر را راهانــدازی میکند، ممکن اســت دولتی روی کار بیاید و آن را قبول نداشته باشد؛ اما نمیتواند در کشوری که سالی 800 هزار ازدواج دارد، آن طرح را تعطیل کند و بعد از ســه ســال بگوید که موضوع دیگــری را میخواهیم کلید بزنیم.

در ایــن همایش علــی نیکزاد، رئیس ســتاد رئیســی و وزیر مســکن دولــت احمدینژاد، هم حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.