سرمایهگذاري 10 میلیارد دلاري در صنعت پتروشیمی

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

معاون امــور بینالمللــی و بازرگانی وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی ایران در آینده نزدیک، ۱٠ میلیــارد دلار ســرمایهگذاری جدید خارجی را در مسیر توســعه جذب میکند. امیرحسین زمانینیا، با بیان اینکه بازگشــت ســرمایه در صنعت پتروشیمی ایران تضمین و تأیید شده است، گفت: با نهاییشدن مذاکرات و فراهمشدن شرایط لازم در آینده نزدیک، ۱٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید خارجی در صنعت پتروشیمی کشورمان جذب خواهد شد.او با اشاره به اینکه بهطور یقین ســال ۹٦، ســال رونق در صنعت نفت بهویژه پتروشیمی خواهد بود، افزود: هماکنون مذاکرات متعددی با سرمایهگذاران خارجی در همه بخشهای صنعت نفت از جمله پتروشیمی در حال انجام اســت.معاون وزیر نفت در امــور بینالملل و بازرگانی با بیان اینکه براســاس مذاکرات انجامشده، حجم جذب سرمایه خارجی در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشــیمی حدود ٥٠ تا ۸٠ میلیارد دلار برآورد میشود، ادامه داد: با توجه به مذاکرات جدی و علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشــیمی ایران، این امر محقق میشــود. زمانینیا درباره امنیت سرمایهگذاری در ایران گفت: پتروشیمی صنعتی شناختهشــده است که درآمد و بازگشت سرمایه آن بهخوبی مشخص است و وجود امنیت در سرمایهگذاری یکی از شاخصههای اصلی جذب ســرمایهگذار در کشور ماســت، زیرا امنیت از طریق قانون و عملکرد ما تضمین شــده اســت.وی افــزود: علاقهمندان بــه ســرمایهگذاری در ایران از کشــورهای آسیایی و اروپایی هستند؛ اما باید پیش از مذاکره، صلاحیت شرکتها تأیید شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.