احتیاجی به اقدامات نمایشی نداریم

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

بیــژن زنگنه پس از نشســت هیئت وزیران دربــاره تولید بنزین و اعلام آن اظهــار کرد: تا زمانی که بهطور مســتمر بنزین تولید نکنیم، هیچ برنامهای برای اعــلام آن نداریــم. هر وقت که توانســتیم به تولیــد مطمئن و مســتمر بنزین برســیم و مقدارش مشــخص شــد، اعلام میکنیم. ما هیچ احتیاجی به اقدامات نمایشــی نداریم و تا وقتــی که از تولیدمان مطمئن نشویم، هیچ مراسمی نخواهیم داشت.وزیر نفت افزود: مشــکل مالی، مشکل تحریمها و مشکل بههمریختگی مدیریتی وجود داشته، اما من وارد این موضوعات نشــدم و تحلیل نکردم که چه چیزهایی را تحویل گرفتهایم؛ اما اگر لازم باشــد، حتما تحلیل میکنم که شــرایط پیش از این چگونــه بوده و چه مشــکلاتی از لحاظ مدیریتی و درهمریختگی شرایط داشــتیم.وی در پاســخ به این ســؤال که چشمانداز صنعــت نفت در چهار ســال آینده به چه ســمتی خواهد رفت؟ گفت: نمیدانم. بســتگی به تصمیم مردم دارد. نظر این شــش نامزد برای اداره کشور در مواردی، خیلی متفاوت است؛ بنابراین هرکدام بیایند اداره کشور یک سرنوشتی پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.