تعطیلی ارج و آزمایش ربطی به دولت یازدهم ندارد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

نعمتزاده در خاتمه جلســه هیئتدولت گفت: تعطیلــی کارخانههای ارج، آزمایش و... ربطی به دولت یازدهم نداشته است، بلکه برخی از آنها ۱٠ تا ۱۵ سال پیش تعطیل شدهاند.این عضو کابینه با اشاره به برگزاری چهار جلســه درباره کارخانه ارج و بیش از ۱٠ جلسه درباره کارخانه آزمایش، تصریح کرد: این کارخانهها به افرادی کاربلد و علاقهمند واگذار نشده و برخی از آنان در خارج کشــور به ســر میبرند یا از سرمایه کافی برخوردار نیستند. امروز اراضی کارخانه ارج بــا افزایش ارزش مواجه شــده و به همین دلیل صاحب آن رغبتی به ســرمایهگذاری مجدد در تولید ندارد.نعمتزاده یادآوری کرد: در ۱٠سال گذشته بیش از صد واحد تولید لوازم خانگی با تولید کالاهای کیفی و صادراتی در کشــور به وجود آمــده و در مقابل چند شــرکت هم بودهاند که تولیدشان متوقف شده است. او تأکید کرد: کارگران این کارخانهها در گذشــته بیکار شدهاند و ربطی به دولت یازدهم ندارد؛ هرچند ارج و آزمایش اکنون به صورت محدود و نه با ظرفیت کامل راهاندازی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.