نباید به فقیران مانند ماشینهای رأی نگاه شود

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا :

«علی ربیعی» در حاشــیه نشســت هیئت دولــت گفــت: نباید به فقیــران مانند ماشــینهای رأی نگاه شــود و فقر را دســتمایه سیاست کرد. فقر یکشــبه از بین نمیرود و برای ازبینبردن آن باید به رشد معقول اندیشید.وی گفت: دولت یازدهم وارث بیکاری تلنبارشدهای است و اکنون سهمیلیونو ۲٠٠ هزار نفر بیکار در کشور داریم و سالانه یکمیلیونو ۲٠٠ هــزار نفــر متقاضــی وارد بازار کار میشــوند. ربیعی «طــرح تکاپو» را مگاطــرح وزارت کار نامید و گفــت: فرایند اشــتغال در دوره زمانی چندســاله شکل میگیرد. اگر شغلی نیز در صنعت از بین رفته، حاصل کمکاریهای گذشــته بوده اســت.وی ادامه داد: برخــی اعــلام میکنند میتوانیــم با تخصیص تســهیلات شــغل ایجاد کنیم. وقتی چنیــن ادعایی میکنیم، یعنــی قیمت دلار باید به صــد هزار ریال برســد. وقتی شــما میخواهید به مــردم ۲۵٠ هزار تومان )یارانه( بدهیــد ماهانه ۱٠ میلیون ریال عقب خواهیم رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.