لزوم فعالسازی پروژه اتصال ایران به چین از طریق قرقیزستان

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیــر راهوشهرســازی بــا چینــی بای تورســونبکوف، رئیس پارلمان قرقیزســتان دیدار و درخصوص گسترش همکاریهای ریلی و همچنین جدیدترین دســتور کار کمیســیون مشترک اقتصادی ایران و قرقیزســتان گفتوگو کردند.عباس آخوندی در ایــن دیدار با تشــریح برنامههای ریلــی ایران، به موضــوع اتصــال ریلی ایــران به چین بــا همکاری کشــورهای تاجیکســتان، قرقیزســتان و افغانستان پرداخــت و توضیح داد هماکنــون راهآهن ایران به افغانستان وصل است و قطعه 72کیلومتری خواف به هرات در دســت تکمیل اســت.آخوندی با اشاره به لزوم فعالســازی پروژه اتصال ایــران به چین از طریق قرقیزستان، تأکید کرد: لازم است مذاکرهای با چینیها برای مشارکت و سرمایهگذاری در این زمینه داشــته باشیم تا این پروژه ســرعت بیشتری به خود بگیرد.وی با استقبال از توســعه روابط حملونقلی ایران و قرقیزســتان برای برگزاری نشست پنججانبه بــا کشــورهای چیــن، تاجیکســتان، افغانســتان و قرقیزســتان درخصوص فعالسازی این پروژه، اعام آمادگی کرد و در عین حال گفت: گســترش خطوط ریلــی، جــادهای و هوایی بیــن ایران و قرقیزســتان قطعا راههــای همکاریهای تجــاری را برای تجار و توریســتها تســهیل کرده و آنان رغبت بیشــتری برای انجام آن خواهند داشــت.وزیر راهوشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه ایران و قرقیزستان در یک حوزه تمدنی مشــترک قرار دارنــد، گفت: زمینههای توســعه همکاریهــای اقتصــادی بین دو کشــور متعدد و گوناگون اســت.وی اظهار امیدواری کرد در کمیسیون مشترک بعدی که در تهران برگزار خواهد شــد، کلیه توافقات و تفاهمــات همکاری اقتصادی مورد پیگیری قرار بگیرد.براساس گزارش وزارت راه، همچنیــن چینی بای تورســونبکوف رئیس مجلس قرقیزســتان نیز با تشــکر و تقدیر از دکتر آخوندی به عنوان دبیر مشــترک کمیســیون اقتصادی دو کشور، گفت: قرقیزســتان از توســعه روابط کــه در نهایت منجر به توســعه ترانزیت و تجارت در منطقه شود، حمایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.