اضافهشدن ۲۸ فروند هواپیما به ناوگان در ۲ سال گذشته

Shargh - - اقتصاد -

مدیر روابطعمومی سازمان هواپیمایی کشوری از جابهجایی بیش از ۶1 میلیونو 2۹0هزار مســافر به وسیله بخش هوایی کشــور در دو سال گذشته خبر داد.رضــا جعفرزاده اظهار کرد: از ســال ۹4 تاکنون ناوگان هوایی کشــور از حدود 2۵2 فروند هواپیما با 43هزار و 1۹3 صندلی پرواز به 280 فروند هواپیما و 4۵هزار و 871 صندلی در ســال ۹۶ رسیده است.وی با بیان اینکه درحالحاضر تعداد هواپیماهای فعال کشــور 18۵ فروند است، گفت: تعداد صندلی فعال در مرداد سال ۹4 حدود 2۵هزارو722 صندلی پرواز بوده کــه درحالحاضر این رقم بــه بیش از 30هزار صندلی پرواز فعال رسیده اســت.جعفرزاده با بیان اینکه توســعه نــاوگان از اولویتهای بخش هوایی کشور است و شرکتهای هواپیمایی در حال مذاکره با شرکتهای خارجی سازنده هواپیما برای افزایش ناوگان خود هســتند، گفت: در دو ســال گذشته 20 فروند هواپیمای مســافری و پنج فروند هلیکوپتر از رده خارج شده اســت.به گزارش ایسنا، پس از آنکه با نهاییشــدن مذاکرات هســتهای فضا برای انتقال هواپیماهای جدید به آســمان ایــران افزایش یافت و تعدادی از ایرلاینها توانســتند تعدادی هواپیمای دســتِدوم با ســن پایین وارد کنند، عقد سه قرارداد مجزا میان ایرانایر و هواپیماسازان بزرگ جهان ورود 200 فروند هواپیمای جدید را به آسمان ایران قطعی کــرد.در هفتههای گذشــته ســه فرونــد هواپیمای جدیــد به ایــران تحویل داده شــده اســت و طبق توافقات صورتگرفته این شــرکت تا ماه آینده چهار فرونــد هواپیمای ایتیآر نیز تحویــل می گیرد.وزیر راهوشهرسازی پیش از این اعام کرده بود ایران برای نوســازی ناوگان خود در یک فرایند 10ساله به حدود ۵00 فروند هواپیمای جدید نیاز خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.