نرخ تورم فروردین ماه اعلام شد

Shargh - - اقتصاد -

نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 13۹۶ نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 13۹۵ معادل ۹.۵ درصد اســت.به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، خاصه نتایج بهدســتآمده از شــاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براســاس ســال پایه ‪=13۹0 100‬به شرح زیر است:شــاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران در فروردیــن 13۹۶ به عدد 2۶۵.۶ رســید که نســبت به ماه قبــل 1.1 درصد افزایــش یافت.ایــن شــاخص در فروردین 13۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.۶ درصد افزایش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.