رئیسجمهور بیرسانه!

Shargh - - پژواك - مهدی روحی

رئيسجمهور دوباره سانسور شد! این چندمين باری است كه پخش مراسم زنده سخنرانی حسن روحانی در افتتــاح برخــی پروژههای ملی یا در نشســتهای مهم كشوری، با بیمهري رســانه ملی مواجه شده و دســتاندركاران صداوسيما تا جایی پيش رفتهاند كه اكنون در شــبكههای استانی نيز رئيسجمهور رسمی یک كشــور را از انظار عمومی محو كردهاند تا شــاید ضریب اطمينانی برای رفتارهای ميلی و خاســتگاهی برای اثربخشــی نگاههای غيرهمسو و مخالف دولت باشــد. در كنار این بیمهری و نگاه منحصر به حذف، هجمههــای تبليغاتــی عليه دولــت در قالب برخی برنامههای سفارشــی! و پوشش نامناسب دستاوردها و تــلاش دولتمردان این دوره، گامــی در جهت اثبات بیعدالتــی و عملكــردی جناحــی برای این رســانه محســوب میشــود. اكنون كار به جایی رســيده كه اصحاب دولت در ارتباط با صداوسيما، كاسه صبرشان لبریــز شــده و از تریبونهــای مختلف لب بــه انتقاد گشودهاند تا در این تقابل دوگانه، با تنویر افكار عمومی بازی سياسی حریف را كمرنگ و بیاساس جلوه دهند. بهعنوان مثال حجتالاسلام علی یونسی، مشاور امور اقوام و اقليتهای دینی رئيسجمهور، در ســخنانی گفت: «صداوسيما در جایگاه رسانه اپوزیسيون نسبت به دولت عمــل میكند؛ درحالیكه صداوســيما باید حامی رئيسجمهور باشــد و درعينحال نظرات مردم را در رابطــه با دولت منعكس كند». یا در جایی دیگر، اســحاق جهانگيری اذعــان كرد: پخششــدن نقاط یأسآفریــن نتيجه خوبی ندارد و با چنين رویكردی كه فقط مشكلات بيان شود، هيچ چيزی پيش نمیرود و به نفع كشور، نظام و عزت مردم نيست. صداوسيما در برنامههای تلویزیونــی به نقاط قوتی كه دولت انجام میدهــد، نمیپردازد و این موضوع آســيبی جدی به كشور میرســاند. رهبر انقلاب نيز صداوسيما را مبری از اشــتباه ندانسته و در نقد عملكرد آن اشاره میكند: بــه نظر من سياســت كلی صداوســيما بایــد تقویت مدیریتهای اجرائی كشور باشد.

سؤالی كه به ذهن میرســد، آن است كه هراس رســانه ملی از پخــش زنده ســخنان رئيسجمهور یا پوشــش ناقص و گزینشــی آن چيســت؟! نكتهای كه نمیتوان آن را كتمان كرد، آن اســت كه ســخنان آزاداندیش و مبتنی بر حقایق حســن روحانی در این ســالها، برای برخــي گروهها گزنــده و دردناک بوده اســت و منش فكری و حيات سياسی آنها را به خطر انداخته و راه را بر زیادهخواهی آنها میبندد و پخش آن كه مبتنی بر نگاه و عملكرد جناحی است، برایشان دردسرآفرین خواهد بود. از طرفی فرایند برنامهسازی و توليدات این رســانه در لایههای مهــم و زیرین آن، ریشه در مدیریت افرادی دارد كه از بقایای بهجامانده از دولــت قبل بوده و ســاز ناســازگار عليه این دولت كوک میكنند تا خدشــهای بــر محبوبيت مردمی آن وارد كنند؛ اما آنچه بهتازگی صداوسيما را به صرافت آن انداخت تا حضور شخص دوم مملكت را در قاب جادویی خــود كمرنگ كند، نگرانــی از انتقاد صریح شــخص روحانــی از عملكرد بیقاعده رســانه ملی است؛ جایی كه حسن روحانی در تمام سخنرانیهای اخيرش، بیپرده گوشهچشمی بر این رسانه افكنده و در مقام دفاع از عملكردهــای دولت به آن میتازد. بدیهی اســت تا زمانی كــه چنيــن نابهنجاریهایی گریبانگير صداوســيما و خطمشی آن باشد، همچنان اقبال عمومیاش برای چرخــش و گرایش مخاطب و افكار عمومی به ســمت و ســویش رنــگ باخته و این ســؤال به قوت خود باقی اســت كه این رسانه تا ملیشدن چقدر فاصله دارد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.