منتقدان دولت و لزوم واقعگرايی

Shargh - - پژواك - کوروش الماسی

دولت حســن روحانــی از ابتدای تشكيلشــدن پيوســته مورد هجمههای گوناگون قرار گرفته است و هرچه بيشــتر به انتخابات 96 نزدیکتر میشویم هجمهها تنوع و شدت بيشتری پيدا میكنند. به طور ســاده و كلی، منتقدان آقای روحانی و دولت ایشان را میتوان به دو گروه دســتهبندی كرد؛ دســته اول؛ منتقدان مخالف دولت؛ مخالفان دولت به چند نكته كه موجب ناكارآمدی و بهحاشيهرفتن آنها از صحنه سياستورزی میشــود، توجه ندارند، وظيفه ذاتی سياســتمداران ارائه راهكارهای كاربردی و عملی برای حلوفصل مشكلات گوناگون شهروندان است. اینكه برای ماندن و ایفای نقش در عرصه سياســی الزامی و ضروری است تا همراه با شرایط و مقتضيات عينی زمانه تحول و تكامل یابند. نظر شهروندان كه از صندوقهــای رأی بيــرون میآیــد، معياری برای اعتبار و كارآمدبودن اندیشــهها، راهكارها، طرحها و راهبردهای سياستورزان است.

نظر شــهروندان كه از صندوقهــای رأی بيرون میآید یگانه و معتبرترین سنگ محک برای درستی یا نادرستی اندیشهها، طرحها، راهكارها و راهبردهای سياســتورزان است. زمانی كه شــهروندان با رأی خــود عدم رضایت خود را درباره برخی اندیشــهها، رویهها، راهكارها و راهبردها سياســی اعلام كردند، منطقیترین واكنش این است كه سياستورزانی كه شهروندان از آنها روبرگرداناند، اندیشهها، طرحها، راهكارهــا و راهبردهــای خود را بازبينــی و آنها را مطابق نيازها، خواستهها و تمایلات شهروندان تغيير دهند.

دســته دوم سياستورزانی هســتند كه با وجود عدم اقبال شهروندان به آنها، با اصرار به اندیشهها، راهبردهــا و راهكارهــای خود دلبســتگی نشــان میدهند و فقط یک معنی دارد؛ اینكه این بزرگواران توانایی، اراده، خواست، علم، آیندهنگری و واقعبينی الزامی برای تحول و تكامل اندیشــهها، راهكارها و طرحهای خود را مطابق با شــرایط عينی جامعه و شهروندان ندارند.

این بزرگــواران، بنابــر جبر منطــق، محكوم به كناررفتن از صحنه سياستورزی كشور هستند. البته، سرتاســر تاریخ بشــر گواه این واقعيت است كه این گروه از سياســتورزان نمیتوانند و نمیخواهند از عرصه سياستورزی كنار بكشــند؛ ازاینرو، با اصرار بر مانــدن در عرصه سياســتورزی، صرفا ســبب آسيبرســاندن به نظام، مدیریت، منافع و توســعه ملی میشــوند. نتيجه جانبی اصرار بــر ماندن این دسته از سياســتورزان با وجود ناكارآمدی آشكار، ازدستدادن پایگاه اجتماعی و دورشدن شهروندان از این دسته از سياستورزان خواهد بود.

منتقــدان حامی دولت؛ منتقــدان حامی دولت بــاور دارند دولت در مســير صحيح حركت میكند، اما در برخی امور اقتصادی، فرهنگی و... عملكردی ضعيف داشــته و معتقدند این كاستیها میبایست سریعتر برطرف شــوند. نكتــهای كه منتقدان حامی دولــت ضرورتــا بایــد توجه كننــد، اینكه داشــتن اراده و صداقــت بــرای حلوفصل مشــكلات كافی نيســت. روحانی پيوســته با خواســتهها، انتظارات، تمایلات و ارادههــای متنفذ گوناگون و بعضا متضاد روبهرو اســت؛ بنابراین، ميزان دســتاوردهای دولت آن چيــزی نيســت كه آقــای روحانــی و تيم تحت فرمانشــان میخواهند، بلكه مطلوب و ممكنترین دستاوردهایی اســت كه در دادوستدهای سياسی با نيروهــا، ارادهها، انتظارات و خواســتههای گوناگون و بعضا متناقض به دســت میآید. شــاید مطلوب و كاربردیترین راهكار و راهبردی كه همه حاميان )با انتظارات و اندیشــههای گوناگــون( آقای روحانی و دولت میتوانند اتخاذ كنند این اســت كه با حمایت بیچونوچــرا، یكپارچه و منســجم از دولت، قدرت چانهزنی آقای روحانی در دادوســتدهای سياسی با آنانــی را كه اهداف و دغدغــهای جز امنيت و منافع ملــی دارند، افزایــش دهند. حمایــت از روحانی در انتخابات، یعنی حمایت از یک راهبرد، از یک فضای فعاليت مولد كه قابليت تحقق اهداف و منافع ملی را دارد؛ چراكه تحقق اهداف، اندیشــهها، طرحهای سياسی در یک فضا یا ميدانِ مناسب، مهيا میشوند. با درنظرگرفتن ابعاد گوناگون شرایط موجود، راهبرد آقای روحانی مناسبترین فضا یا ميدان برای تحقق اهداف، اندیشهها و طرحهای ملی است.

دولت حســن روحانی بــا درنظرگرفتن مجموع شــرایط داخلی، منطقهای و جهانی بســيار كارآمد، واقعبينانه، منطقی و به بهترین شكل حافظ امنيت، منافع و توسعه ملی است؛ ازاینرو، حمایت از دولت )راهبرد( آقای روحانی در انتخابات یک وظيفه ملی، اخلاقی و دینی برای همه خردمندانی است كه هدف و آرزویی جزء رفاه، سربلندی، آسایش، عزت، توسعه و اقتدار ایرانزمين در ذهن ندارند.

پربيراه نيســت اگر گفته شــود انتخابات، ميدان تقابل خرد جمعی با خرد فــردی، منافع جمعی و ملی با منافع فردی و گروهی، تقابل آگاهی و جهل، آیندهنگری با كوتهبينی، علم و دانش با بیســوادی و گمراهــی و اراده جمعی بــا اراده فردی/گروهی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.