آینه

Shargh - - پژواك -

شوراها را دریابید

... در انتخابات پيشرو نيز افرادی كه هيچ تناسبی ميــان حرفه و مهارت آنها با نيازهای شــوراها وجود نــدارد ثبتنــام كردهاند. بررســیكنندگان صلاحيت ثبتنامشــدهها باید بــدون تعــارف و مجامله، آنها را ردصلاحيــت كننــد و اجازه ندهند چنيــن افرادی وارد گردونــه انتخابات شــوراها شــوند. ایــن روزها شــنيده میشــود افرادی كه ردصلاحيت شــدهاند با توســل به انواع ابزارها درصدد واردســاختن فشار بر بررســیكنندگان صلاحيتها هســتند. نفس همين فشارها بهترین دليل بر عدم صلاحيت این افراد است و نباید اجازه داده شــود آنها خواســتههای نامشروع خود را به كرسی بنشانند...

بار دیگر وعده 100 روزه!

... فــرد منتخــب... چــه اقدامــی در جهت رفع این ســوءتفاهم انجام داده اســت؟ چرا در طول بازه تبليغــات به مردم نگفته كه شــما اشــتباه میكنيد و من نهتنهــا در صد روز كه حتی تا صد ســال آینده نيز نخواهم توانست مشــكلات شما را حل كنم. چرا سياســت شفافســازی را در پيش نگرفته است. چرا بعــد از پایان تبليغات و در زمانی كه مشــخص شــد مردم به این فرد رأی دادهاند و تمام ابزارهای رسانهای اعم از صداوســيما، خبرگزاری رسمی و... را در اختيار داشته در هيچ كجا به خلافبودن این برداشت مردم اشــاره نكرده اســت و نگفته كه من هيچگاه به شما چنين ســخنی را نگفتهام؟ چرا بعــد از انعقاد برخی قراردادهای بينالمللی مطرح مینمود كه همانطور كه قول داده بودم، فلان و بهمان قرارداد در راســتای حل مشــكلات مردم منعقد شد و تمامی مشكلات از آبخوردن تا هوای تنفس شما ملت، رفع خواهد شد و همه تحریمها بالمره برداشته خواهد شد؟! . .

محور اصلی سیاســتهای اقتصــادی، منافع مردم باشد حســین راغفر:

... یكی از مواردی كه بهمثابه تله دولت دهم میتوان از آن یــاد كرد، یارانههای نقدی بود. در چنين شرایطی دولتها به مؤلفههای سياسی و آرای مخاطبان در چهار سال آینده میاندیشند. سال 1٣9٣ كه تنها شش ماه از شــروع كار دولت یازدهم گذشــته بود افكار عمومی كاملا آماده پذیرش حذف یک جمعيــت قابل توجهــی از یارانهبگيــران بود و فرصت بزرگی را برای ســرمایهگذاری و تغيير جهت منابــع پرداختی و ایجــاد اشــتغال در اختيار دولت یازدهــم قرار میداد. اما دولت به دليل افتادن در تله سياسی كه دولت دهم گذاشته بود و مهم تلقیكردن تبعات سياســی حذف یارانهها، این فرصت تاریخی را از اقتصاد كشور گرفت. البته این مقال فرصت مناسبی برای پرداختن به جزئيات عملكرد دولت نيســت اما باید به این توصيه یا عبارت اینشــتين توجه داشت كه اندیشــهای كه موجب بروز مشكل میشود نمیتواند به حل مشــكلات بپــردازد. با عنایت بــه این گفته از الزامات اساســی اقتصــادی دولــت دوازدهم تغيير نگرش به اقتصاد است... .

مثل سگ باشید اگر جرئت دارید! مســعود فروغی:

حالا كه عقل منفصل دولت در امور رســانهای خواستار این شــده كه برای برخورد با كاندیداهای انتخابات فردی مجری باشــد كه تکتک كاندیداها مثل سگ از او بترسند، لزوما باید این مجری در برخــورد با كاندیدای دولتیها یعنی رئيسجمهور محتــرم هــم از همين قــدرت و صلابــت برخوردار باشــد اما تجربه چهار ســال اخير مســئله دیگری را نشــان میدهد. آقای روحانی در نخستين كنشهای عمومیاش برای انتخابات انصافا «گربه را دم حجله مجریها كشت»! كی؟! همان روزی كه در گفتوگوی ویژه خبری «حســن عابدینی» مجری برنامه را در دم محكوم كــرد بهطوریكه جناب مجری نتواند وظيفه پرسشــگری از ســوی افكار عمومی را بهخوبی اجرا كند... اگر آقای آشنا چهار ســال زودتر این حرفها را میزد اینقدر كه الان تعجبآور اســت، نبود، جالب اینكه هيچوقت ســابقه نداشــته این حجم از حمله مستقيم به مجریای كه قصد دارد با سؤالات صریح فرد مصاحبهشــونده را بــه پاســخهای بهدردبخور برساند... .

رقابت اخلاقی؛ لازمه اعتلای جامعه ابوالحســن نواب:

... بسيار روشن است كه فضای انتخابــات یــک فضای محــدود به واســطه زمان و امكانات است. خروج از چارچوبها و مكارم اخلاقی باعث خواهد شد تا نامزدها قسمتی از این فضا را كه باید صرف آگاهیرسانی دقيق به رأیدهندگان شود، صرف دفاع از خود، پاســخدادن به دروغها و عوامل حاشــيهای كنند كه چنين صرف وقت و انرژی به نفع منافع ملی نخواهد بود. مضافا اینكه باید توجه كنيم كــه رقابت سياســی ما در چارچوب یــک نظام دینی انجام میشــود كه حفظ مكارم اخلاقی از ستونهای اصلی آن اســت. شــریعت ما به وضوح طرح دروغ، افترا و بهتان را حرام میداند. در مذهب شــيعه هم فریب مردم از طریق وعدههای بیاساس یک امر حرام و خلاف شرع است. قطع به یقين توسل به یک شيوه خــلاف و حرام در جریان رقابت سياســی، هم باعث حرمت رأی كسبشده توسط مرتكبين میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.