معتدلتر از حرفهایش

Shargh - - دیپلماسی -

امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل آمریکا

بــرای ارزیابــی مواضع دونالــد ترامــپ درباره ایــران بایــد او را بــا خــودش قبل از پیروزی در انتخابــات و دولــت قبلــی آمریکا مقایســه کرد. دولت او در آســتانه صدروزگی است و در این تقریبا صد روز شــاهد بودیم ترامپ رئیسجمهوری با آنچــه در دوران مبارزات انتخاباتی از خود تصویر کرده بود، تفــاوت دارد. او قبــل از انتخابات خیلی تندتر بــود و میگفــت در صورت پیــروزی، برجام را کنــار خواهد گذاشــت بنابراین انتظــار میرفت خصومت ایران و آمریکا در دولت او تشــدید شــود اما چنین نشــد. ترامپ همچنــان لحن تندی دارد و ایران را به حمایت از تروریســم و افراطیگری متهم میکند اما در عمل طــور دیگری رفتار میکند. وزیر خارجــه او در نامهای بــه کنگره بــا تمدید تعلیق آن دســته از تحریمها که بــرای تمدید 90 روز زمان داشــت، موافقت کرد. هفتمین کمیســیون مشترک برجــام در این صد روز برگزار شــد و آقای عراقچی و نماینده اروپا گفتنــد طرف آمریکایی قصد دارد به تعهدات برجامی خود پایبنــد بماند. البته ترامپ و مشاورانش میگویند در حال بررسی برجام هستند و این بحث دیگری اســت. آنچه در عمل اتفاق افتاده از پایبندی دولت ترامپ به برجام حکایت دارد. حال اگــر عملکرد ترامپ در صد روز نخســت دولتش را با دولت اوباما مقایســه کنیم باید گفت ترامپ لحن تهاجمیتری دارد و جنگ روانی بیشتری راه انداخته امــا عملا اتفاق ویژهای نیفتاده اســت. در این مدت حتی شــاهد بودیم تصمیم مجلس نمایندگان برای تصویب تحریمهای غیرهســتهای جدیــد به خاطر درخواســت اروپاییها مبنی بر اینکه منتظر مســیر انتخابات ایران بمانند، به تعویق افتاد. با این اوصاف انتظار میرود جمهوریخواهان که در دولت اوباما منتقد برجام بودند بهتدریج مدافع استمرار آن شوند و دموکراتها در کنگره علیه ایران موضعگیری کرده و ایران را به تروریسم و ماجراجویی متهم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.