تحقیق درباره تبادل زندانیان بین ايران و آمريکا

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: رئیس کمیتــه روابط خارجــی مجلس نماینــدگان آمریــکا از وزارت امــور خارجــه و دادگستری کشــورش خواست تا تحقیقات درباره موضــوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را که در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما انجام شد، از سر بگیرند. به گزارش نشریه پولتیکو، اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجــی مجلس نمایندگان آمریکا، پس از انتشار گزارشی در این نشریه مبنی بر اینکه دولت باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریــکا، جزئیات کامل قرارداد تبــادل زندانیان با ایران را فاش کرده اســت، از مقامات ارشد دولتی خواســت تا تحقیقــات درباره مســائل مربوط به ایران را که ممکن است با اجرای توافق هستهای متوقف شــده باشند، از ســر بگیرند. اد رویس این درخواســت خود را در نامــهای خطاب به رکس تیلرســون، وزیــر امــور خارجــه و جف شــنس، دادســتان کل آمریکا، مطرح کرده و با اســتناد به گزارش روز گذشــته پولیتیکو ازسرگیری تحقیقات درباره شبکههای قاچاق تســلیحات ایرانی را که به گفته او، دولت اوباما بــه طرزی احمقانه آنها را رها کرده بود خواســتار شده اســت. این مقام آمریکایی در ادامه آورده اســت که بهویژه درباره گزارش پولیتیکو درباره قصور مقامات وزارت امور خارجه و دادگســتری دولت برای رسیدگی به این موضوعات احساس نگرانی میکند.

وی همچنیــن خواســتار بازشــدن مجــدد پروندههــای قضائی آن گــروه از ایرانیانی شــده اســت که در دولت اوباما قرار منع تعقیب آنها با انگیزه حصول توافق هســتهای با ایران صادر شد و تأکیــد کرد که افرادی که در برنامه هســتهای و موشکی ایران مشــارکتی داشتهاند، نیز باید هدف قرار گیرند. یک مقــام وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به نامــه اد رویس اعلام کــرد: ما نامه نمایندگان ارشــد و اعضای کمیته روابط خارجی مجلــس نمایندگان را دریافــت کردهایم. به طور کلی بدون درنظرگرفتن وضعیت شهروندی افراد، ما همچنــان متعهد بــه تحقیق درباره کســانی هســتیم که قوانیــن صادراتی مــا را نقض کرده و محدودیتهــای تجارت آمریکا با ایــران را زیر پا گذاشــتهاند. وزارت دادگســتری آمریکا تاکنون پاســخی به این درخواســت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.