فرستاده ویژه پوتین میهمان شمخانی

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: الکســاندر لاورنتیــف، نماینــده ویــژه رئیسجمهور روســیه در امور ســوریه، امروز برای دیــدار و گفتوگو با دبیر شــورایعالی امنیت ملی کشورمان به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، لاورنتیف در جریان ملاقات با شمخانی، دیدگاههای رئیسجمهــور روســیه پیرامــون تحــولات جاری منطقــهای و ضرورتهای جدید در حوزه توســعه همکاریهای همهجانبه برای مقابله با تروریســم و پایــاندادن به بحران ســوریه را به وی منعکس خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.