اتحویسلتساقمابنهالع سمورشکد ابهز ر «توابیدا»آغاز کرد

Shargh - - جهان -

«هی ایالات متحده! تو دوستی یا نیروی اشغالگر؟» این اولین واکنش صدها نفر از شــهروندان کرهجنوبی به تحویل نخســتین بخش از تجهیزات شــبکه دفاع ضدموشــکی آمریکایی تاد THAAD() به کرهجنوبی بــود؛ روندی که روز گذشــته و در بحبوحه تنشهای روزافزون در شــبهجزیره کره آغاز شد. این اقدام زودتر از انتظارهــا به اعتراض شــهروندان کرهجنوبی منجر شد و صدها نفر از ســاکنان محلی استان سئونگجوو در جنوب کرهجنوبــی به خیابانها آمدند و نامزدهای پیشــتاز انتخابات ریاســتجمهوری نهم ماه می هم ارســال تجهیــزات نظامی بــه این کشــور را محکوم کردنــد. اعتراضها به درگیــری معترضان و نیروهای پلیس منجر شــد و آنطــور که برخــی خبرگزاریها گــزارش دادهانــد، حــدود ۱۰ نفــر زخمــی شــدند. معترضــان با اهــداف مختلفی به این سیســتم دفاع موشکی تاختهاند؛ برخی از آنها نسبت به آثار مخرب زیستمحیطی این سامانه معترضاند و گروهی دیگر بر این باورند که موجب تشدید تنش و افزایش احتمال جنگ در منطقه خواهد شد.

ایــالات متحــده و کرهجنوبــی در ســال ۲۰۱۶ و در دوران ریاســتجمهوری پــارک گــون هــه، رئیسجمهوری برکنارشــده کرهجنوبی بر سر استقرار شــبکه موشــکی ســاخت آمریکا در کرهجنوبی برای مقابله با آزمایشهای موشــکی کرهشمالی به توافق رسیدند. در پی برکناری پارک، انتخابات برای برگزیدن جانشــین او ماه آتی میلادی برگزار میشــود و انتظار میرود این شبکه دفاع موشکی محل بحث نامزدهای انتخابات باشــد. بین نامزدهای ایــن انتخابات درباره خرید این شبکه دفاع ضدموشکی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از نامزدها گفتهاند این اقدام «دست و پای دولت بعدی» را در زمینه روابط خارجی بسته است.

چیــن یکی از مهمتریــن بازیگــران منطقهای هم تحویل این سامانه موشــکی به کرهجنوبی را محکوم کرده و میگوید چنین سیســتمهای پیشرفتهای اگرچه توازن قــوا را در منطقه بههم میریــزد اما نمیتواند برای جلوگیــری از آزمایشهای کرهشــمالی چندان مفید باشــد. با این همه وزارت دفاع کرهجنوبی اعلام کرد بخشــی از ایــن تجهیزات به محل خــود منتقل شــدهاند. ایــن وزارتخانــه در بیانیــهای چنین گفت: «کرهجنوبــی و ایالات متحده در حــال همکاری برای ایجاد اطمینان از قابلیت عملیاتی اولیه سیســتم تاد در پاسخ به تهدیدهای هستهای و موشکی کرهشمالی هســتند». بر اســاس این بیانیه انتظار میرود که این سیستم تا پایان سال عملیاتی میشود.

تصاویر تلویزیونی هم چندین تریلر نظامی را نشان میداد که بخشهای بزرگی از سیستم دفاع موشکی را حمل میکردند و راهی محل برنامهریزیشــده این موشــکها در ۲۵۰کیلومتــری جنوب ســئول بودند. بر اســاس تصاویر منتشرشــده، معترضان به ســمت این وســایل نقلیه بطریهای آب پرتــاب میکردند و نیروهــای پلیس هم تلاش میکردنــد آنها را متوقف کنند.

آنطــور که رهبــر گروهــی از معترضــان محلی در گفتوگویــی تلفنــی بــه رویتــرز گفتــه؛ آنها به اعتراضهــای خــود تا خــروج این تجهیــزات از آن منطقــه ادامه میدهند و از دولــت جدید کرهجنوبی هم میخواهند در این برنامه تجدیدنظر کند. با وجود ایــن مخالفتها از ســوی مردم کرهجنوبــی، پنتاگون

)وزارت دفاع ایالات متحده( تحویل این ســامانه دفاع ضدموشکی به ســئول را اقدامی حیاتی برای مقابله این کشــور و همپیمانانــش با تهدیدهای روبهرشــد کرهشمالی عنوان کرد. شبکه دفاع ضدموشکی تاد به منظور ردیابی و انهدام موشکهای بالستیک کوتاهبرد و میانبرد طراحی شــده و کرهجنوبــی با توافق خرید آنهــا از آمریکا، از اقدام برای تولید موشــک در داخل

خودداری ورزیده است. در هفتههای اخیر تنش میان پیونگیانگ و واشنگتن افزایش یافته و در همین راستا ایالات متحده اخیــرا ناوگروهی را به همراه زیردریایی هســتهای و ناوهای هواپیمابر به آبهای شــبهجزیره کره فرســتاده است. از آن سو کرهشمالی هم برخلاف قطعنامههای ســازمان ملل تلاش خود برای آزمایش موشکی بیشتر را تشدید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.