روسیه و کودتای نظامی ترامپ در سوریه

Shargh - - جهان -

طه عبدالعلیم:

در یک کودتای غافلگیرکننده «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهــور آمریــکا، به بهانــه حمله شــیمیایی بــه «خانشــیخون» در اســتان «ادلب» دســتور داد پایگاه نظامی «الشــعیرات» در سوریه را موشــکباران کنند. ایــن در حالی بود کــه او پیشتر بارها گفته بود خواســتار مقابله با تروریســم اســت و قصد ســرنگونی نظام را نــدارد. درهمینحال وزیر خارجه آمریکا از یک تحول غافلگیرکننده در سیاست ترامپ نســبت به ســوریه خبر داد و تأکید کرد، «بشار اســد»، رئیسجمهوری ســوریه، در آینده نباید نقشی در این کشــور داشــته باشــد. «استیو منوشــن»، وزیر خزانــهداری آمریکا، نیز اعــلام کرد، ایــالات متحده بهزودی تحریمهای جدیدی را علیه ســوریه تصویب خواهد کرد.

پنتاگــون در همان ابتدا اعــلام کرد این یک حمله نظامی محدود و واکنشــی بوده اســت؛ اما بلافاصله بعد از آن نخســتوزیر روســیه گفت این حمله خطر درگیریهای مســتقیم بین ایالات متحده و روســیه را تشدید کرده اســت. روسیه همچنین گفت درحالیکه اعضای شــورای امنیت به دنبــال پیداکردن فرمولی بــرای توافــق دربــاره نحــوه تحقیق دربــاره حمله خانشــیخون بودند، آمریکا به صورتــی یکجانبه و انفرادی برخلاف همه میثاقهای بینالمللی دســت به این تجاوز زده است.

روســیه اقدام نظامی آمریکا را محکوم کرده و آن را برخــلاف قوانین بینالمللی و یــک عمل خطرناک خواند و گفت چنین اقدامــی تلاشها برای مقابله با تروریســم را از بین خواهد برد. با وجود اقدام آمریکا به منظور جلوگیری از حملات مستقیم بین دو قدرت اتمــی بزرگ؛ یعنــی روســیه و آمریکا، مســکو فقط گفــت، پدافند هوایی ســوریه را تقویت خواهد کرد تا جلوی تکرار چنین حملاتی گرفته شود. درهمینحال پنتاگون از زبان ســخنگوی خود گفت، ایالات متحده همچنان تماس خود را با روسیه از طریق کانال تأمین پروازهای هوایی در سوریه ادامه میدهد. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع نظامی آمریکایی اعلام کرد روســیه با حفظ خط داغ؛ یعنی تماس مســتقیم مقامــات وزارت دفاع آمریکا با روســیه در چارچوب توافقنامه بین دو کشور را به منظور سلامت پروازهای طرفین در آسمان سوریه، حفظ خواهد کرد.

یک کارشــناس نظامی روس نیــز میگوید، فرمان ترامپ برای حمله به ســوریه وضعیتی برای شــروع یک جنگ گــرم را به وجود آورده اســت. به گفته او، اگر خویشتنداری روسیه نبود و دستور سرنگونکردن موشــکهای «تام هاوک» داده شــده بــود، آنوقت یک جنگ اتمی شــروع میشــد. یک کارشناس دیگر روســی توضیح داد که سیستم دفاع هوایی مستقر در ســوریه فقط تحت فرماندهی روسیه است و وظیفه حمایت از تأسیســات نظامی وابسته به ارتش روسیه را برعهده دارد. این سیســتم فقط جاهایی را پوشش میدهد که نیروهای روســی در آنجا مســتقر هستند. چنین سیســتمی اگر بخواهد در مــوارد دیگر کارایی داشته باشد، باید از سوی فرماندهی کل دستور بگیرد. دراینمیان شــرایط داخلی ایالات متحده و اختلافات بین نخبگان حاکم عامل مهمــی در ورای این حمله موشــکی بوده اســت. روزنامه «پــراودا» در تحلیلی نوشــت، محبوبیــت دونالــد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا، بهشــدت کاهش پیــدا کرده و بــه پایینترین سطح آن رسیده بود. مقررات دولت در حال فروپاشی بــود و حتی ترامپ کنارهگیری خود را در افق میدید. ازاینرو حمله و جنگ با روســیه از طریق شــروع یک حمله نظامی به ســوریه، گویــی راهحلی برای همه این مشــکلات بود و نخبگان را یکپارچه و متحد کرد. در ضمن دلیــل قاطعی ارائه داد کــه رئیسجمهور آمریکا وامدار روسها نیست. این حمله بر محبوبیت ترامپ افزود و به متحدانش نیز در خاورمیانه فرصت داد تا در خاک ســوریه با دشــمنانش بجنگند. ترامپ نیروهای آمریکایی را وارد سوریه کرد تا زمان خریده و دهان مخالفانش را ببندد، اما او درعینحال بهخوبی میداند که رقبایش در حزب دموکرات دســت از سر او برنمــی دارند. شــروع یک جنگ جدید در ســوریه علیه روسیه به این معنا خواهد بود که ترامپ تسلیم تمایلات دموکراتها شده است. حال اگر او قادر باشد در برابر این فشــارها تسلیم نشود و بر آنها پیروز شود، خود را به این وسیله وارد تاریخ کرده است. طبق این تحلیل روسی، مسکو همچنان به دنبال بهبود ارتباط خود با واشنگتن بهویژه در دوران دونالد ترامپ است؛ روابطــی کــه در دوران «باراک اوباما » ســلف ترامپ بهشدت آسیب دیده بود. منبع: الاهرام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.