عقبنشینی به شیوه ترامپ

Shargh - - جهان -

درحالیکه خود را برای برگزاری مراســم صدمیــن روز حضورش در کاخ ســفید آماده میکند، هر روز یا با یکی از وعدههای انتخاباتیاش خداحافظی میکند یا اجرای آنان را به تعویق میاندازد . «دونالد ترامپ »، رئیسجمهوری آمریکا که با دادن وعدههای جنجالی توانســت هدایت کاخ سفید را در دست بگیرد، از همان روزهای نخســت، دریافت که نمیتواند بهسادگی شعارهای انتخاباتــی خود را عملی کنــد؛ روزی با موانع قانونی مواجه میشــود و روز دیگر شــخصا تصمیم به لغو تصمیمهای گذشتهاش میگیرد. او که ساخت دیوار حائل میان آمریکا و مکزیک را شــعار اصلــی خود قرار داده بود، اکنون میگوید، برای جلوگیری از تعطیلشــدن دولت، فعلا درخواست منابع مالی برای ساخت این دیوار را از لایحه بودجه خارج میکند؛ هرچند در ادامه تأکید میکند، «در روزهــای آینده برای تأمین منابع نقدی احــداث این دیوار تلاش خواهد کرد .»

ســاخت دیوار حائل میــان آمریکا و مکزیک کــه هزینههایش هم به پای مکزیک نوشــته خواهد شــد، یکی از اصلیترین وعدههای انتخاباتی دونالد ترامــپ بــود. دموکراتها که اقلیــت را در کنگره آمریکا دارنــد، تهدید کرده بودند که اگر در لایحه هزینههای جاری دولت ماده تأمین منابع ســاخت این دیوار گنجانده شــده باشد، آن را بلوکه میکنند؛ اقدامی که میتواند به توقف دسترســی دولت به بودجه جــاری و در نتیجه به تعطیلــی دولت بینجامد. بــا وجود این، ترامــپ در توییتی جدید دوباره تأکید کــرده این دیوار را خواهد ســاخت. همزمان بعضی از جمهوریخواهان هم گفتهانــد بودجه احداث چنین دیواری حدود ۲۱میلیاردو۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که بســیار بیشــتر از برآورد اولیه ترامپ اســت؛ او بودجه احداث این دیوار را ۱۲میلیارد دلار تخمین زده بود.

در برابر سد قاضی فدرال

همزمان با عقبنشینی ترامپ از احداث فوری دیوار بین آمریکا و مکزیک که از آن بهعنوان راهحلی سریع برای مقابله با مشکل مهاجرت غیرقانونی یاد میشد، یک قاضی فدرال در کالیفرنیا مانع اجرای حکم حکومتی ترامپ برای محدودکردن منابع «شــهرهای امن» شد و تأکید کرد این حکم مخالف قانون اساسی آمریکاست. شهرها و مناطق امن، نواحیای از آمریکا هستند که رسما اعلام کردهاند از فرمان ترامپ بــرای مقابله با مهاجران بدون مدارک قانونی تبعیت نخواهند کرد. در پی «سرپیچی» این شهرها، کاخ سفید تهدید کرده بود دسترسی نهادهای محلی در این مناطق را به منابع فدرال محدود خواهد کرد.

اما قاضی «ویلیام اوریک » که در شعبه سانفرانسیسکو دادگاه فدرال آمریکا حضور دارد، با صدور حکمی که قابلیت اجرائی در سراسر آمریکا دارد، دولت را از اجرای حکم حکومتی ترامپ که در روز ۲۵ ژانویه صادر شــده بود، منع کرد. با وجود این، وکلای وزارت دادگســتری آمریــکا رأی این قاضی فدرال را نادرست خوانده و گفتهاند به آن اعتراض خواهند کرد. آنها میگویند تنها آن بخش از بودجه فدرال که مرتبط با فرمان حکومتی ترامپ بوده برای شهرهای امن در نظر گرفته نخواهد شــد. حکم این قاضی فدرال که به متوقفشــدن فرمان حکومتی ترامپ منجر میشــود، شکســتی دیگر بــرای دولت جدید آمریکاست که تلاش کرده بود در صد روز نخست استقرارش، تغییرات اساسی در سیاستهای جاری آمریکا به وجود بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.