قدرتنمایی چین

Shargh - - جهان -

همزمان با قدرتنمایی آمریکا در منطقه و ارســال سیستم دفاع موشکی این کشور به کرهجنوبی، چین در اقدامی برای نشــاندادن قدرت نظامی خود از ناو هواپیمابر جدید رونمایی کرد. این ناو که با دســتور مقامــات نیروهای دریایی چین روز گذشــته به آب انداخته شــد، دومین ناو هواپیمابــر چین و اولین ناوی اســت که به طور کامل در چین ساخته شده است. بدنه اولین ناو هواپیمابر چینیها، لیاونینگ، در شوروی ســاخته شــده بود. ناو هواپیمابر جدید که احتمالا تا دو سال آینده بهطور کامل مجهز ميشود و در دریای چین مورد اســتفاده ارتش این کشــور قرار خواهد گرفت، در بندر دالیان واقع در شــمال شرقی چین و در یکی از مجهزترین کارخانههای کشتیسازی این منطقه ساخته شده است. چین اخیرا و همزمان با توسعه اقتصادی خود، تجهیزات نظامیاش را مدرن کرده است. در ماه مارس این کشور اعلام کرد بودجه نظامی خود را هفت درصد افزایش داده است. این دومین سالی است که افزایش بودجه نظامی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. با وجود این افزایش بودجه، بودجه نظامی چین همچنان کمتر از بودجه نظامی ایالات متحده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا هم اعلام کرده بودجه نظامی را ۱۰ درصد افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.