وضعیتی بغرنج برای روزنامهنگاران

Shargh - - جهان -

گزارشــگران بدون مرز در گزارش ســال ۲۰۱۷ خود از وضعیت آزادی رســانهها در جهان، اعلام کرد: «آزادی رســانهها در جهان اکنون از همیشه بیشتر تهدید میشود ». در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز گذشــته منتشــر شد، نروژ، سوئد و فنلانــد بهترتیــب بهعنوان بهترین کشــورهای جهان در زمینه آزادی رســانهها معرفی شدهاند. دانمارک، هلند، کاســتاریکا، ســوئیس، جاماییکا، بلژیک و ایســلند، کشورهای چهارم تا دهم جهان هســتند کــه بهترین شــرایط را برای رســانهها و خبرنگاران فراهم کردهاند. در قعر جدول بهترتیب کرهشمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند.

در نقشــه ردهبندی جهانی آزادی رسانهها که گزارشگران بدون مرز منتشر میکند، این ردهبندی بــا یک طیف رنگی از ســفید تا ســیاه مشــخص میشــود؛ نروژ همچنان با رنگ ســفید مشخص میشــود و چند کشــور از خاورمیانه با رنگ سیاه. لیبی، روآندا، عراق، تاجیکســتان و سودان جنوبی از کشورهایی هستند که وضعیت آزادی رسانهها و خبرنگاران در آنها نگران کننده است.

بنا به اعلام گزارشگران بدون مرز، بیلان ۲۰۱۷ این نهاد غیردولتی و بینالمللی مدافع رســانهها، نشــان میدهد تعــداد کشــورهایی کــه آزادی رســانهها در آنها «بســیار بغرنج» است، افزایش یافته است. این سازمان مستقر در پاریس میگوید: این وضعیت نشاندهنده «میزان و تنوع موانعی» است که رســانهها در سراسر جهان با آنها دست به گریباناند.

مرگبارترین دوران برای خبرنگاران

کمیتــه حمایــت از روزنامهنــگاران، دیگــر سازمان بینالمللی و غیردولتی مدافع رسانهها و خبرنگاران نیز در گزارش ســالانه خود خبر داده: «دوران کنونی، مرگبارترین و خطرناکترین دوران ثبتشــده تاکنون بــرای خبرنــگاران در جهان» اســت. این نهاد مســتقر در نیویــورک در گزارش خود آورده است: ۲۵۹ خبرنگار در سرتاسر جهان در سال ۲۰۱۶ زندانی شــدند که بیشترین میزان از ســال ۱۹۹۰ است که این سازمان آغاز به ثبت آمار مرتبط در این زمینه کرد. به گزارش کمیته حمایت از روزنامهنــگاران، ۳۳۲ روزنامهنگار در جهان در پنج سال گذشته کشته شــدهاند که بیشترین آمار مرگ روزنامهنگاران در این بازه زمانی، در ۲۸ سال گذشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.