اتهامزنی ماکرون و لوپن در رقابتهای انتخاباتی

Shargh - - جهان -

دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری فرانسه که به دور دوم رســیدهاند، اتهاماتــی را علیه یکدیگر مطــرح کردنــد. امانوئل ماکرون میانــهرو، رقیب راســت افراطی خــود را به گســترش تنفر متهم میکند و مارین لوپن او را نامزد قشــر «الیگارشی» میدانــد. به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، امانوئل ماکرون، نامزد مســتقل بــا رویکردهای میانهرو و مارین لوپن، رهبر مســتعفی جبهه ملی فرانســه، هفتم مــی در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

نظرسنجیها نشــان میدهد ماکرون دوستدار تجارت ، مقابل لوپن میتواند دستکم ۶۰ درصد آرا را بگیــرد. دو نفــر از رقبــای شکســتخورده ماکــرون، متعهد شــدند از او مقابل دســتور کار ضداروپایــی و ضدمهاجرتی لوپــن حمایت کنند. ماکرون هــم در جمع حامیانش گفت: برنامه من شکست لوپن اســت و کار من هنوز تکمیل نشده اســت. لوپن برای اقتصاد کشــور «فاجعه» به بار میآورد و با تنفر خود، کشــور را تقســیم میکند. زمانــی که شــعارهای مادام لوپن را میشــنوم و لحن و حالات او را میبینم، وحشــیگری بیشتری در او نسبت به خودم میبینم. لوپن هم که موقتا از رهبری حزب راســتگرای جبهه مردمی استعفا داده، تــلاش کرد از حزبش فاصله بگیرد. او گفت نامزد ایــن حزب نیســت بلکه تنها از ســوی آن حمایت میشود. لوپن گفت: «نامزد مردم» است و با «کاندیدای الیگارشی» مبارزه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.