3 سال حبس برای یک آمریکایی در چین

Shargh - - جهان -

یک شهروند آمریکایی که در سفر تجاری خود به چیــن بازداشــت و به تلاش برای جاسوســی متهم شــده بود، به سهســالونیم حبس محکوم شــد. فان فان گیلیس، از مارس ســال ۲۰۱۵ پس از ناپدیدشــدن در جریــان ســفرش بــه جنــوب چین، سرنوشــتی نامعلوم داشت. او کمی بعدتر بــه جاسوســی متهم شــد؛ اتهامی کــه در چین محکومیت اعدام را در پی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.