دستگیری بیش از هزار نفر در ترکیه

Shargh - - جهان -

دولت ترکیه در یک عملیات سراسری در سطح کشور هزارو یک نفر را در ۵۴ استان بازداشت کرده اســت. دستور دستگیری هزاران نفر در جریان این عملیات صادر شــده اســت. بازداشتشــدگان از وابستگان جنبش فتحالله گولن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.