در هر جايي، حضور خود را نشان دهید

Shargh - - زاويه - شهلا لاهیجی

«جنســیت و فلســفه سیاســی انتخابــات» اثــر دکتــر عباس محمدیاصــل یکــی از دههــا کتابــی اســت کــه این پژوهشــگرِ خستگیناپذیرِ کتابهایی با محوریت وضعیت زنان، قلم زده است. درباره جنسیت، دکتر محمدیاصل 75 اثر منتشرشده دارد و چندین کتاب دیگر در دســت انتشــار. اما آنچه این کتــاب را از میان آثار او به همراه دو اثر دیگر از همین نویســنده با موضوعی مشابه، متمایز میکند، اهمیتی اســت که دکتر محمدیاصل برای مشــارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی قائل است. او حتی در اولین کتاب خود به نام «جنســیت و مشــارکت» که ســالها پیش از سوی انتشارات روشــنگران و مطالعات زنان منتشــر شــد، این واقعیت را حتی به صــورت گلایه از خــودِ زنان درباره عــدم علاقه آنها به مشــارکت سیاســی اعلام کرد. او در آن کتاب اشــاره کرد زنان نباید در فضایی که برای آنان از پیش چیده شده و وجود آنها را تنها در فضای خانه و بهصــورت خدمتکار خانگی یا تنها به «مادرِ بچههابودن» محدود میکند، تن دهند زیرا در حقوق مدنی و قانون اساسی برای این «مادرِ بچهها» هیچگونه حقی محاســبه نشده است. «مادرِ بچهها» حتی نمیتواند فرزندان خود را با اطمینان خاطر بزرگ کند زیرا برای مادر در این حقوق مدنی، حقی محاســبه نشده. اگر خدایناکرده جدایی پیش بیاید و کار زن و شوهر به طلاق بکشد آنکه قربانی است، مادر اســت زیرا هیچگونه حقوقی نسبت به فرزندان خود ندارد و همین باعث میشــود زنان که بناست در قالب مادر، بهشت زیر پایشان باشد، با ســر به جهنمِ جدایی از فرزندان ســقوط ميکنند. در این کتاب نیز نویســنده بــار دیگر به موضــوع نیاز و لزوم مشــارکت زنــان در امــر قانونگــذاری و شــرکت در تصمیمگیریهــای کلان اشــاره دارد و این بار نه از بُعد جامعهشناسی که تخصص اوست، بلکه از منظر فلسفه که روزگاری چنــدان هم مورد علاقهاش نبود و حتــی آن را در حیطه علوم انســانی با نگاهی انتقادآمیز مینگریســت، بازگفته. امروز او معتقد است فلسفه حضور زنان در امور سیاسی، اجتماعی، قضائی و اقتصادی امری نهتنها ضروری، بلکه حیاتی است زیرا جامعه ایران به آنجا رسیده است که بهخصوص در مقطع حساس امروزی، بیش از هر زمان دیگر به حضور هر دو جنس زن و مرد، دوشبهدوش هم در ساحت جامعه نیازمند است و حرکت هماهنگ این دو، همراه با دولتی منتخب مردم که بهراستی دوستدار این سرزمین باشد و ایران را بهتر از امروز بخواهد، شــاید تنها راه نجات از معضلی باشــد که امروزه کشور به آن مبتلاست... .

در انتخابات 92 نشــان داده شد حضور زنان در کنار مردان تا چه اندازه میتواند فضای عمومی کشــور را متحول کند. در دورانی که با تورم وحشــتناک، محاصره اقتصادی، توقف و رشد منفی توسعه، وضعیت آینده چندان مطلوب به نظر نمیرســید و دولت روحانی توانســت با آرای اکثریت مردم که از قضا بیشــتر آنــان زنان بودند، بر مســند ریاستجمهوری بنشــیند و بتواند بلای جنگ را که مانند ابر ســیاهی که آسمان ایران را پوشــانده بود، از این کشور دور کند. مردم نیز با تظاهرات خیابانی این پیروزی خود را که انتخاب راستین رئیسجمهور منتخب بود جشــن گرفتند. زنــان بخش کوچکی از خواســتههای خود را از روحانی مطرح کردنــد. اما از آن واجبتر، ارتباط ایران با جهان بود و رفع بلافاصله تورم و بیکاری که گریبان زن و مــرد ایرانــی را گرفته بود. گرانــی ارزاق عمومی کمر مردم را شکسته بود و زنان آنقدر سعهصدر داشتند که درباره خواستههای حقوقی خود صبور باشــند و فضا را برای آنچه واجبتر و حیاتیتر بود باز بگذارند. روحانی موفق شد رابطه ایران با جهان را بهتر کند، تورم را مهار و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کند. هرچند در بسیاری از جهات موفق نشــد. مثلا نتوانست قیمت ارزاق را جز در همان حد جلوگیری از تورم، پایین بیاورد و درباره اشــتغال نیز نه برای زنان و نه برای مردان توفیقی به دســت نیاورد اما اینها بخشی مصیبتبــار بود که از دولت قبلی به او به ارث رســیده بود. محیط زیست نیز در همین قالب جا داشت.

درهرحال زنان در این دوره از مجلس شــورای اســلامی تعداد بیشتری از نمایندگان ادوار قبلی را دارند و نمایندگان باید بدانند مثلا بازنشستگی پیش از وقت زنان، کمکی به آنان نیست بلکه دورکردن آنان از سطح جامعه و خانهنشینکردنشان است )که در حقیقت از برنامههای ازپیشتعیینشده بخش کهناندیش حکومتگران بود( و حضور فعال زنان در انتخابات ریاســتجمهوری و مجلس خبرگان رهبری نه یک ضرورت، بلکه یک نیاز فوری است.

دکتر محمدیاصل هم در کتاب «جنســیت و فلســفه سیاســی انتخابات» همین را میگوید و به زنان کشور همین توصیه را میکند: «در همهجا حاضر باشید، حضور خود را نشان دهید، همانگونه که در شورای شهر و روستا این کار را کردید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.