درمان آلودگی هوا

Shargh - - علم - فاطمه کاظمی

امروزه یکی از مشکات بسیار مهم زندگی در شــهر تهران، آلودگی هوای آن اســت. شــاید برخی مدعی شوند جمعیت زیاد این شــهر و وجود تعداد زیــاد خودروهــا و همچنین موقعیت جغرافیایی این شــهر باعث شــده که آلودگی هوا در تهران تشــدید شود. به باور این دســته از افراد، شهر در میانه کوهها قــرار گرفته و درنتیجه باد کمی مــیوزد و در نتیجــه جابهجایی هوا به کندی صورت میگیرد و آلودگیها روی هــم انباشــته میشــود. هرچند ایــن گفتــه تا حــدود زیادی درســت اســت، امــا باید در نظر داشــت حتی در چنیــن وضعیتــی هم میتــوان با اتخاذ راهکارهایی، از شــدت آلودگی هوا کاســت. یکــی از بهترین روشها، استفاده از تجربه دیگر کانشهرهای دنیا برای مقابله با آلودگی هواســت. لندن یکی از پرجمعیتترین شهرهای اروپاســت که سالهای بسیار، آلودگی هوا مشــکل همیشــگی آن بــود، اما مدیران شهری با اتخاذ چندین راهکار، از آلودگی هوا کاستهاند:

اتوبوسهــای جدیــد: وســایل نقلیــه عمومی از جملــه اتوبوسها از جملــه مهمترین منابع آلودگی هوا هســتند. مدیران شــهری با اســتفاده از اتوبوسهــای بزرگتــر که ظرفیت بیشتری دارند و همچنین اتوبوسهای جدیدتــری که آلودگــی کمتری تولید میکننــد، یکــی از مهمتریــن عوامل آلاینده شهری را کنترل کردند.

خودروهــای برقــی: هرچنــد خودروهــای جدید، مصرف ســوخت کمی دارنــد و آلایندههــای کمتری را وارد هــوا میکنند، امــا در هر صورت آلایندگی آنها صفر نیست. خودروهای برقی از قدیم یکی از رؤیاهای بشر برای دستیابی به خودرویی با آلایندگی صفر بود، اما به دلیل نبود فناوریهای لازم، خودروهای برقی مشــکات بســیاری داشــتند، از جمله سرعت و شتاب کم و برد آنها نیز بسیار کم بود و درنتیجه اســتفاده عملی از آنهــا بهعنوان یک وســیله نقلیه کارآمد، امکانپذیر نبود. اکنون چندسالی است که شرکتهای خودروســازی بزرگ دنیا، خودروهای برقی کارآمدی ســاختهاند که کارایی قابــل قبولی دارد. هماکنون بســیاری از شــهرهای جهان در فکر آن هستند که با استفاده از این خودروها بهعنوان تاکســی، بخشــی از منابع آلودگی را حذف کننــد. البته یکی از مشــکات کنونی ایــن خودروها، قیمت زیاد آنها در مقایسه با خودروهای بنزینی است. مدیران نیز در تاشــند با ارائه یارانهها یا تخفیفهایــی برای خریــداران این دســته از خودروها، تا حــد امکان به پاکترشدن هوای شهرها کمک کنند.

خدمات شهری: گردوغبار، یکی از مهمترین منابع آلودگی هوای شهرهای بــزرگ اســت. معمــولا در روزهایی که بــاد میوزد، ایــن گردوغبار در هوا پراکنده شــده و باعث تشدید آلودگی هوا میشــوند. امــروزه خودروهایی تولیده شــدهاند که با حرکت در کناره خیابانها و بزرگراهها، گردوغبار را جارو و جمعآوری میکننــد و در نتیجه در روزهای توفانــی، گردوغبار کمتری در هوا مشــاهده میشــود. البته لازم به ذکر است که تاش برای پاکیزهترکردن هوای شهرها، ویژه کشورهای پیشرفته یا شــهرهای ثروتمنــد ماننــد لندن، پاریس و توکیو نیســت و امروزه همه شهرها، متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی و همچنین منابع آلایندهها، برنامههایی بــرای رفــع آلودگی هوا دارند؛ برای مثال مکزیکوسیتی، زمانی یکــی از شــهرهای آلــوده دنیــا بود. سازمان ملل متحد در سال 1992، این شهر را بهعنوان آلودهترین شهر جهان معرفی کــرد. بحرانیبودن اوضاع این شهر سبب شــد دولت مکزیک برنامه جامعــی را برای کاهــش آلودگی این شــهر 21میلیوننفری طراحی کند. در این طرح، منابع مختلــف آلاینده هوا بررســی شــد و ســپس قوانینی برای کاهش هرکدام از این منابع وضع شد. اجرای این قوانین ســبب شد از مقدار آلودگی هوا و نیــز از روزهای آلوده به طرز چشــمگیری کاسته شــود. امروز مکزیکوســیتی حتی در بین 10 شــهر آلوده جهان هم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.