سرمايهگذاران نگران تركيه پس از همهپرسی

Shargh - - جهان -

دولت ترکیــه میگوید اصلاحات قانون اساســی راه را بــر اصلاحاتی که وعده داده شــده بود خواهد گشود. بااینحال سرمایهگذاران اطمینان ندارند چنین وعدههایی تحقق پیدا کند. آنها حتی بر این باورند که ترکیه در آینده شــاهد انسداد سیاسی بیشتری خواهد بود. شــهروندان ترکیه بــرای رأیدادن به اصلاحات قانون اساســی و تبدیل نظام حکومتــی از یک نظام پارلمانی به ریاســتجمهوری به پــای صندوقهای رأی رفتنــد. اصلاحــات جدیــد بــه «رجــب طیب اردوغــان»، رئیسجمهوری کنونــی ترکیه، اختیارات گستردهای ميدهد.

حزب حاکــم عدالــت و توســعه میگویــد این اصلاحــات باعث تعجیل در تدویــن قوانین و اجرای بستهای از اصلاحات مالیاتی و سرمایهگذاری خواهد شد که سرمایهگذاران و به طور خاص سرمایهگذاران خارجــی انتظارش را داشــتند. پس از یــک دوره که بازارهــای نوپای ترکیه ســرمایهها را از چهار ســوی جهان به خود جلب میکردند، اخیرا سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از ضعف مؤسسات ترکیه و قدرتگرفتن بیشتر اردوغان به فکر خارجکردن سرمایههای خود هســتند. مقامات ترکیه به دنبال یک کودتای نافرجام در ســال گذشــته تاکنون هــزاران نفر را بازداشــت کردهانــد. دولت ســعی میکنــد به ســرمایهگذاران خارجی اطمینان بدهد، اما آنها همچنان تردید داشته و میگوینــد باید اصلاحاتی ســاختاری برای افزایش تولید در کشور صورت گیرد. آنها بر آزادبودن بازار کار و افزایش تولید تأکید میکنند.

محمد شمیشک، معاون نخستوزیر، در گفتوگو با بخــش خبر شــبکه «تــی. آر. تی» گفــت: «نگاه درازمدت به ترکیه مثبت است و بسیاری از ابهامهای سیاسی برطرف خواهد شد». او افزود: «ما اصلاحات را آماده کرده بودیم، اما فرصت اجرای آن به صورت منظم فراهم نبود.

ازایــنرو اصلاحــات را از مــاه مــی آینده از ســر خواهیــم گرفت. این اصلاحات شــامل بهبود فضای ســرمایهگذاری و اصلاحات مالیاتی و قضائی است». به گفته او، تغییرات یادشــده ترکیه را در روندی قرار میدهد که بهموجب آن بتواند ســالانه شش درصد رشــد داشته باشــد. اقتصاد ترکیه در ســال 2016 به دلایــل کودتای شکســتخورده و شــرایط متشــنج سیاسی 2.9 درصد رشد داشت.

مؤسســات بینالمللی انتظار دارند رشد اقتصادی ترکیه در ســال جاری میــلادی حداکثر به 2.6 درصد برســد. «ویلیام جکســون»، از کاپیتال اکونومیســت در لنــدن میگوید: «برخــی از ادارات دولتی از بهبود امور بعد از برگزاری رفرانــدوم میگویند و معتقدند که ســرمایهگذاران برمیگردند و اصلاحات ساختاری شــروع خواهد شــد، اما ما قبلا هم ایــن حرفها را شنیده بودیم».

او میافزایــد: «درحالحاضر چشــماندازی برای تحقق این وعدهها دیده نمیشــود. حداقل در شش یا هفت سال آینده. من به اینها خوشبین نیستم».

وعده بعد از رفراندوم

موافقــان و مخالفــان همهپرســی بســیار بههم نزدیکنــد. بهموجــب اصلاحات جدیــد، نظام کنونی ترکیه به یک نظام ریاســتجمهوری شبیه فرانسه و آمریکا تبدیل خواهد شــد. اردوغان میگوید این گام دولت را از ائتلافهای سست که در گذشته شاهد آن بودیم دور میکند، اما منتقــدان میگویند اصلاحات مذکــور قدرت زیادی را در دســت اردوغــان متمرکز خواهد کرد.

درحالیکه برخی از سرمایهگذاران از طرفداران این اصلاحات هســتند، اما به احتمال زیاد در کوتاهمدت بازارها به این اصلاحات واکنش نشــان نخواهند داد. «اورگــز التوج»، یکــی از اقتصاددانان بــزرگ ترکیه، میگویــد : «اتفاقات بعد از همهپرســی در میانمدت پیامد خواهد داشت، اما طرفهایی که بیشتر اثرگذار هستند بعدها واکنش نشان خواهند داد». مسئلهای که موجب تأخیر بیشــتر در این امر میشود آن است که بهزودی ترکیه شاهد انتخابات جدیدی خواهد بود و این کشــور بهجای تمرکز بر نتایج سوء همهپرسی، باید بر تبلیغات انتخابات تمرکز کند. قرار اســت سال 2019 در ترکیه انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی برگزار شــود. دراینمیان این احتمــال وجود دارد که اردوغان خواســتار برگزاری انتخابــات زودرس برای تقویت حضــور حزب حاکــم در پارلمان شــود. این در حالی اســت که حزب «دموکراتیــک خلقها» به دلیل فشــارهای دولتی و حزب ناسیونالیسم به دلیل اختلافات داخلی، بهشدت ضعیف شدهاند.

براســاس اصلاحات قانــون اساســی، انتخابات سراسری پارلمان و انتخابات ریاستجمهوری در یک روز یکسان در سوم نوامبر سال 2019 برگزار میشود. اعضای پارلمان و رئیسجمهور میتوانند به فعالیت خود تا زمان برگزاری ایــن انتخابات ادامه دهند. اگر پارلمــان تصمیم بگیرد که زودتــر انتخابات را برگزار کند، در این صورت انتخابات ریاستجمهوری نیز که به طور همزمان برگزار میشــود، زودتر از سال 2019 برگزار خواهد شد.

مســئولان حزب عدالت و توسعه میگویند چنین اقدامــی میتواند ایــن تضمین را بدهد که سیســتم ریاستی پیش از سال 2019 امکانپذیر باشد. همچنین اعضــای حزب عدالت و توســعه اعــلام کردند: اگر شــرایط غیرعادی؛ چه در ترکیه و چه در جهان اتفاق افتــد، انتخابات زودهنــگام برگزار خواهد شــد. اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، در این صورت اجرای سیستم ریاســتی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات امکانپذیر خواهــد بود. بهعبارتدیگر، رئیسجمهور میتواند بعد از انتخابــات از تمام اختیارات خود که در اصلاحات قانون اساســی ذکر شده است، استفاده کند. هرچند برخي از مقامات حزب عدالت و توسعه میگویند برگزاری چنین انتخاباتی مطرح نیســت، اما ســرمایهگذاران همچنان نســبت به تحولات بعد از همهپرسی تردید دارند.

منبع: رویترز عربی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.