قتل مرد آشنا بهخاطر طلادزدی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

متهمی که در ســال 92 با همــکاری زن و برادرزنش اقــدام به قتل و ســوزاندن یکی از اقوام خود کرده بود، شناسایی و دستگیری شد. به گزارش خبرنگار ما، ســاعت 4:15 ششــم اســفند سال 92، وقوع یک فقره آتشســوزی خــودرو در خیابان ری به کلانتری 116 مولوی اعلام شد. با اطفای حریق از سوی مأموران آتشنشانی، در بررسی داخل خودرو، جســد ســوختهای متعلق به یک مــرد در صندلی عقــب خودرو کشــف و موضوع به قاضی کشــیک دادســرای ناحیه 27 تهران اعلام شــد. با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادســرای ناحیه 27 تهــران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بر اســاس این گــزارش، به علت شــدت ســوختگی امکان شناسایی هویــت جســد از روی پیکرشناســی وجــود نداشــت و در بررســی ارکان هویتی خودرو، مشــخص شد خودرو از نوع پــارس و متعلق به جوانی به نام نادر.ش )30ساله( بوده که آن را به صورت قولنامهای خریده اســت. اعضــای خانواده نــادر در تحقیقات اظهــار کردند در پنجم اســفند 92 و پس از پایان مراســم عروســی یکی از بســتگان، نادر به منزل پســرعمه پدریاش به نام بابک )40ساله( رفته است.

بــا توجه بــه اظهــارات خانواده مقتول، تحقیقات از بابک در دســتور کار کارآگاهــان قرار گرفــت و وی با تأیید این موضوع که نادر همراه آنها و پس از پایان عروســی به خانهشان آمده، گفت: مقتول قرار بود آن شــب در خانه ما بماند؛ اما حدود ســاعت دو بامداد فرد ناشناســی با او تماس گرفت و نــادر نیز بلافاصلــه پس از پایــان مکالمه تلفنی، از خانــه رفت و دیگر اطلاعی از او نداشتیم تا اینکه از طریق خانوادهاش در جریان مرگش قرار گرفتیم.

در شرایطی که بنا بر تحقیقات پلیسی انجامشده هیچگونه دلیل یا انگیزهای برای قتل نادر به دســت نیامده بود، بررسی اظهارات اعضای خانواده مقتول و بهویژه بابک و خانوادهاش، بهعنوان آخرین نفراتی کــه با مقتول بودند، آغاز شــد و سلســله تحقیقات پلیسی از آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

در شــرایطی که بابك و همســرش در تحقیقات سالهای گذشته تأکید بر آن داشتند که به گفته آنها فردی ناشناس با مقتول تماس داشته؛ اما کارآگاهان در بررســی دقیق اظهارات آنها، اطمینان پیدا کردند این زن و شــوهر در حال مخفیکردن واقعیت مرگ نادر هستند. با هماهنگی بازپرس پرونده، هر دو نفر آنها در 26 فروردین ســال جاری دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

اعتراف به جنایت

بر اســاس این گــزارش، در چهارم اردیبهشــت ساعت 9 همسر بابک به نام «مریم.ش» (35ساله( لب به اعتراف گشــود و به ارتکاب جنایت همسرش اعتراف کرد. مریم گفت: شب حادثه بــرادرم «قدرت.ش» (45ســاله( به خانــه ما آمــده بود و قصد داشــت فردای آن روز به شهرستان بازگردد؛ زمانیکه بابک مرتکب جنایت شد، او نیز به همسرم کمک کرد تا جسد نادر را از خانه به بیرون ببرند.

با توجه به اعترافات مریم، قدرت نیز بلافاصله دستگیر و پس از انتقال بــه اداره دهم و مواجهه حضوری با خواهرش، اظهارات وی را تأیید کرد.

بابک که پس از مواجهه حضوری با همســر و برادرزنش چــارهای جز اعتــراف و بیــان حقیقت نداشــت، بهصراحــت بــه ارتــکاب جنایت و کشــتن نادر اعتراف کرد. بابک گفت: پس از بازگشــت از مراسم عروسی، حدود ساعت 30 دقیقه بامداد، نادر و قدرت داخــل اتاق پذیرایی و من و همســرم، به همراه پســر 9سالهمان داخــل اتــاق خودمــان خوابیدیم. حدود ســاعت دو بامداد پسرم من را از خواب بیدار و خواســت تا او را به سرویس بهداشــتی ببرم که ناگهان متوجه ســروصدای داخل اتاق دیگر خانه شدم.

وی افزود: ابتــدا تصور کردم دزد آمده؛ امــا در کمال تعجــب با نادر روبهرو شــدم کــه در حال ســرقت طلاهای همسرم اســت. با وی درگیر شدم و در یک لحظــه با طناب او را خفه کــردم. با کمک برادرزنم مقتول را در صندلی عقب خودرو خودش قرار داده، به خیابان ری منتقــل و با بنزین او و خودرو را آتش زدم. ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح بهدستآمده از متهمــان پرونده، قرار بازداشــت موقت از ســوی بازپرس پرونده صادر و هر ســه متهــم برای انجام تحقیقات تکمیلــی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.