حبس برای مردی که همسرش را به بیمارستان نبرد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که بهخاطر نگهداری متادون و فراهمکردن شــرایط خودکشی و نرساندن همسرش به بیمارســتان مجرم شناخته شــد، از سوی دادگاه به حبس محکوم شــد. به گــزارش خبرنگار ما، 27 خرداد ســال 92 خبر مرگ زن 30سالهای در منزلش بــه کلانتری 12 بومهن اعلام شــد. وضعیت جســد بهگونهای بود که نشان میداد احتمالا این زن جوان خودکشــی کرده اســت. در همین حین مادر مقتول به اداره پلیس مراجعه و ادعا کرد دامادش ســهیل دخترش را به قتل رســانده و از او شکایت کرد. او به مأموران گفت: دخترم فرشــته میخواست از سهیل طلاق بگیرد. او همیشــه فرشته را مورد آزار و اذیت قرار میداد. هنگامی که دامادم دســت فرشته را با اتو سوزاند، تصمیم دخترم برای این کار جدیتر شد. همــان روز هم هنگامی که او را کتک زد و دســتش را با اتو ســوزاند، به اداره پلیــس مراجعه کردم اما آنها توجهی نکردند تا اینکه دخترم کشــته شد. من میدانم فرشته خودکشــی نکرده بلکه دامادم او را به قتل رســانده اســت. با توجه به گفتههای مادر فرشــته مأموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و جســد را برای آزمایش به پزشــکی قانونی انتقال دادند و مشخص شد فرشته با داروی متادون مسموم شده و آثار ضربوجرح نیز روی بدنش وجود دارد. بهاینترتیب مأموران به سهیل مشکوک شدند و دراینباره از او تحقیق کردند. او به مأموران گفت: آن روز ســاعت پنج از خانه بیرون رفتم که در میان راه یــادم آمد داروی متادونی که پزشــک برای ترک اعتیاد برایم تجویز کرده بود، در خانه جا گذاشــتهام. برای برداشتن دارو به خانه برگشتم که متوجه شدم فرشــته حالش خوب نیســت و دارو کنارش افتاده است. سعی کردم به او شیر و آب بدهم و کاری کنم هرچه خورده را بالا بیاورد اما فرشته مقاومت کرد و به من گفت از این زندگی خسته شدهام و میخواهم بمیرم. پس از کمی تلاش توانســتم او را راضی کنم کمی شیر بخورد. شــیر را که خورد، کمی بالا آورد و حالش بهتر شــد اما پس از چند دقیقه باز حالش بد شــد. با اورژانس تماس گرفتم؛ هنگامی که مأمــوران اورژانس حال او را دیدنــد به او آمپول زدند تــا کمی حالش بهتر شــود اما هنگامی که خواســتند او را به بیمارستان ببرنــد، او مقاومت کرد و گفت حالش بهتر اســت و نمیخواهد به بیمارستان برود. بااینحال تکنیسینها تأکید داشــتند او را به بیمارســتان ببریــم اما پس از اینکه مقاومت فرشــته را دیدم و حس کردم حالش کمی بهتر شده است، او را از ماشین پیاده کردم و به خانه بردم که بعد از چند ســاعت باز هم حالش بد شد و در خانه جان خود را از دست داد. بهاینترتیب پرونده برای رســیدگی بــا صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و سهیل پای میز محاکمه رفت. پس از انجام تشــریفات رســمی مادر فرشــته در جایگاه حاضر شــد و درخواســت قصــاص کرد. او گفت من شــکی نــدارم که دخترم کشته شده است. سهیل دخترم را اذیت میکرد و او را کتک میزد. حتی وقتی جسدش را پیدا کردیم، آثار جراحت روی بدنش مشــهود بود و پزشکی قانونی هم آن را تأیید کرده است. سپس ســهیل در جایگاه حاضر شــد؛ او اتهام قتل عمد را قبول نکرد و گفت همسرش خودکشی کرده است و پس از ارائه مدارکی درباره سابقه خودکشی همســرش گفت: من فرشــته را دوســت داشتم؛ با اینکــه مدتی پیش متوجه شــدم همه واقعیتهای زندگــیاش را به من نگفته و قبــل از ازدواج با من کار خلافی هم انجام داده اســت، به زندگی مشترک ادامــه دادم؛ چون او واقعا زن خوبــی بود و ارزش اینکه از چنین مســئلهای چشمپوشی کنم را داشت. حتی مدتی قبل از خودکشــی فرشته، دخترم به من گفت مردی که با مادرش دوســت است، به او گفته میخواهد با مادرش ازدواج کند و پدر او شود اما با تمام این مسائل من حاضر نشدم از فرشته جدا شوم. او سه بار سابقه خودکشی داشت. اولینبار که دست به خودکشی زد سال 90 بود که توانستم او را نجات دهم، اما شش ماه بعد از آن نیز دست به خودکشی زد و باز متوجه شــدم و او را به بیمارستان بردم. اما ســومینبار هنگامی که خواســتم به او کمک کنم، قبول نکرد و نتوانســتم کاری انجام دهم و فرشــته جان خود را از دست داد. من نقشــی در مرگ همســرم نداشــتم و قتل عمد را قبــول ندارم. بعــد از پایــان گفتههــای متهم و وکیلمدافعش قضات سهیل را از اتهام قتل عمدی تبرئه کردند و او را به دلیل نگهداری داروی متادون در منزل و قراردادن در دســترس شخصی که سابقه افســردگی و خودکشی دارد و همچنین انتقالندادن فرشــته به بیمارســتان با وجود تأکید تکنیسینهای اورژانــس به 30 ماه حبــس تعزیری و پرداخت دیه محکــوم کرد. با اعلام این رأی متهم به آن اعتراض کرد و پرونده برای بررســیهای بیشتر به دیوانعالی کشور ارسال شــد و در نهایت دیوان اعتراض را وارد ندانست و رأی را تأیید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.