هشدار قاضی دادگاه کیفری درباره پرونده يک قتل به مسئولان

Shargh - - حوادث -

شــرق:

یک قاضی دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به پرونده جوان مهندســی که مرتکب قتل شده اســت، گفت از این جرائم در صورتی میتوان پیشــگیری کرد که وضعیت اشتغال در جامعه بهبود یابد. به گزارش خبرنگار ما، قاضی حســین اصغرزاده که چندی پیش جوانی مهندس را بــه اتهام قتل محاکمه و به قصــاص محکوم کرد، گفت: مدتــی پیش پرونده جوان تحصیلکردهای کــه مهندس مکانیک بود، در شــعبه هشــت دادگاه کیفری استان تهران رســیدگی شد. این پسر جوان که با مشــکلات مالی مواجه بود و نتوانســته بود شغل مناسبی برای خود پیدا کند تصمیم گرفت با دوســتش به سراغ دزدی از افراد ثروتمند برود و از این راه مشکلاتش را حل کند و پس از اینکه توانست کمی پول جمع کند، از کشــور خارج شــود و آنجا شــغلی مناسب با تحصیلاتــش پیدا کند. این جوان از طریــق دزدی امرار معاش میکرد و در نهایت آخرین ســرقتی که انجام داد منجر به قتل شــد و بهجای خروج از کشور به زندان افتاد و منتظر انجام حکم قصاصش است.

حسین اصغرزاده، قاضی شعبه هشت دادگاه کیفری استان تهران، ادامه داد: این پرونده نیز مانند سایر پروندهها تلخ بود، اما نکات درخور توجهی در آن نهفته بود که گوشزدکردن آن به مردم و مسئولان شاید باعث شــود اینگونه مســائل تکرار نشــود یا کاهش پیدا کند. در این پرونده نوع ســرقت و جنایت بهگونهای بود که میتوانســت منجر به قتل نشود. ســارق اصلی که در نهایت قاتل شد، جوانی تحصیلکرده بود، آن هم در رشتههای فنی. او توانسته بود در شرکتهای موفق کار کند و طبق گفتههای خودش در کار خودش متخصص بود و توانسته بود اعتماد مشتریان را جلب کند، اما کمی حقوق و مزایا و بیمهنبودن باعث شــده که احســاس کند بهعنوان یک شــهروند مشمول عدالت اجتماعی قرار نگرفته اســت و باید حقش را خودش از جامعه بگیرد. برای همین تصمیم به ســرقت گرفت تا با بهدستآوردن 200میلیون تومان بتواند از کشــور خارج شود. این جوان بعد از شناسایی فردی که ظاهر ثروتمندی داشــت، وارد پارکینگ خانه او شد و پس از اینکه از او سرقت کرد، برای اینکه شناسایی نشود او را به قتل رساند. درخواست من بهعنوان یک قاضی جنایی از مســئولان کشور این است که بهجای دادن آمار درباره تعداد دانشــگاهیان و تحصیلکردههای کشور به فکر اشتغالزایی برای این نیروهای متخصص باشند. هنگامی که یک جوان 20 الی 25 ســاله دارای لیسانس، فوقلیســانس و دکترا را در جامعه رها میکنیم و به او شــغل نمیدهیم و وضعیت روحی و روانی برای آنها میســازیم که این جوان به کمتر از مدیریت راضی نشــود، نتایج خوبی در پــی ندارد. در پایان قاضی اصغــرزاده به مردم توصیه کرد بیشتر مراقب باشند و گفت مردم باید گفتههای پلیس را جدی بگیرند. هنگامی که پلیس به مــردم تذکر میدهد «هنگامی که وارد پارکینگ میشوید، از بستهشدن کامل در مطمئن شوید بعد به خانه بروید»، باید این حرفها را جدی گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.