8 آدمربا در شهرستان دماوند دستگیرشدند

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان دماوند از عملیــات موفقیتآمیــز مأموران پلیــس آگاهی این شهرستان در شناسایی و دستگیری هشت آدمربا خبر داد. سرهنگ محمدحسن محمدی اظهار کرد: در پی کسب اطلاع از وقوع یک فقره آدمربایی و ربودهشدن مادر و دختری در بخش رودهن شهرســتان دماوند، تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی برای شناسایی متهمان و آزادی گروگانها تشکیل شد و بلافاصله کار خود را آغاز کردند. فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: با توجه به شناخت کامل مأموران از جغرافیای محل وقوع جرم، تحقیقات و بررسی پلیسی مشخص شد علت و انگیزه این آدمربایی، اختلافات خانوادگی بوده اســت. وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیســی و با بهکارگیری تمام امکانات، موفق شــدند هویــت و مخفیــگاه آدمربایان را شناســایی و در یک عملیات ضربتــی و غافلگیرکننده، هشــت آدمربا را دســتگیر و هر دو گــروگان را آزاد کننــد. محمدی با اشــاره به اعتراف متهمان به بزه انتسابی خود مبنی بر اختلافات خانوادگی، گفــت: پلیس اجازه نخواهد داد کــه مجرمان و مخلان، نظــم و امنیت عمومی و آســایش شــهروندان را برهم زنند و در صورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع میکنــد. وی گفت: این متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شــدند تا قانون به پرونده آنها رسیدگی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.