دستگیری فالگیر زن با 20 فقره کلاهبرداری

Shargh - - حوادث -

میزان-

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان «بم» از دســتگیری یک زن که در فضای مجازی با فالگرفتن و رمالی اقدام به 20 فقره کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ غلامرضا بهروزه گفت: در پی مشاهده پیامهای تبلیغی گسترده در شبکههای اجتماعی تلفن همراه و گروههــای تلگرامی با موضوع فالگیــری و پیشبینی آینده، موضوع بهطور ویژه در دستور کار کارکنان مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتاي این شهرستان قرار گرفت. وی گفــت: مأموران پلیس فتا بــا رصد فضای مجازی و تحقیقات تخصصی موفق شــدند انتشــاردهنده این تبلیغات را که زنی 30ســاله بود، شناســایی و پس از هماهنگی قضائی دســتگیر کنند. جانشین فرماندهی انتظامی شهرســتان «بم» خاطرنشــان کرد: این فرد با سوءاستفاده از ســادگی و جهل شــهروندان در قالب فال و رمالی اقدام به 20 مورد کلاهبرداری و اخاذی از کاربران فضای مجازی کرده است. وی در پایان ضمن هشدار به کاربران فضای مجازی درباره سودجویان این فضا گفت: اقدامات مجرمانه از قبیل فالگیری و رمالی کــه در فضای حقیقی برای آنها مجازات تعیین شــده است، در فضای مجازی هم تبلیغ یا ارتکاب آنها، جرم و قابل پیگرد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.