توده 8.5کیلوگرمی از شکم مردی در مشهد خارج شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

تودهای به وزن 8.5 کیلوگرم با عمل جراحی در بیمارستان رضوی مشــهد از شکم مردی 50ساله خارج شد. این بیمارســتان بهنقل از پزشک جراح این عمل گزارش داد: بیمار با بزرگی شــکم و درد شــدید به بیمارستان رضوی مراجعه کرده بود که وجود یک توده در شکم وی شناسایی شد. دکتر عباس عبدالهی افــزود: در این عمل جراحی توده داخل شــکم بدون آســیب به بیمار و بــا جداکردن بخشــی از حالب به علت چســبندگی آن، با موفقیت خارج شد. وی ادامه داد: وضعیت این بیمار پس از عمل جراحی مســاعد و شــرایطش رو بــه بهبود اســت بهطوریکه تا چند روز آتی از بیمارســتان ترخیص میشــود. این پزشک فوقتخصص جراحــی کولورکتال )روده بزرگ( گفت: تودههای شکمی معمولا با علائمی مانند درد، یبوست یا اسهال و خونریزی بروز میکنند؛ بنابراین بیماران باید به این علائم توجه بیشتری داشته و معاینات دورهای را انجام دهند. بیمارستان فوقتخصصی رضوی با 320 تخت بیمارستانی متعلق به آســتان قدس رضوی از سال 1384 فعالیت خود را در مشهد آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.