دستگیری 2 قاچاقچی با 252 کیلو تریاک در زاهدان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

با تــلاش مأمــوران انتظامی شهرســتان زاهــدان دو قاچاقچی مــواد مخدر به همــراه 252 کیلو تریاک دستگیر شدند. سرهنگ «علی عارفنژاد» گفت: در راستای تشــدید اقدامات انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و کســب خبری مبنی بــر اینکه قاچاقچیان قصد جابهجایــی مقادیر زیادی مواد مخدر را دارنــد، تیمی از عوامل تخصصی یگان تکاوری «قطارخنجک» موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی خودرو زانتیا حامل مواد در محور «کورین» شــدند و بــا اقدامات پلیســی و در اقدامی غافلگیرانــه این خــودرو را متوقف کردنــد. این مقام انتظامی گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو، 252 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود، کشف و در این رابطه دو متهم را دستگیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.