کشف 46 فقره سرقت در ایلام

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان ایلام گفت: با دستگیری چهار ســارق 46 فقره سرقت منزل و لوازم داخل خودرو کشــف شد. ســرهنگ «حمید فتاحی» گفت: بــه دنبال وقوع چند فقره ســرقت منزل، لوازم داخل خودرو و اعلام شــکایت تعدادی از خانوادهها مبنــی بر وقوع ســرقتهای متعدد از آنها رســیدگی موضوع در دستور کار واحدهای تجسس کلانتریهای شهرســتان ایلام قــرار گرفت. وی ادامــه داد: پس از یک هفته کار اطلاعاتی و بررســی شــیوههای سرقت، مأموران موفق شــدند ســرنخهایی از فعالیت چهار مظنون در این ســرقتها را به دســت آورند. فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: مأموران در یک عملیات گسترده پلیســی، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. وی گفت: سارقان در تحقیقات اولیه به 46 فقره سرقت منزل و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.