کشف 480 کیلو تریاک در بازرسی از تریلی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد، گفت: مأموران پلیس در بازرســی از یک دستگاه تریلــی «اســکانیا» 480 کیلــو تریاک کشــف کردند. سرهنگ «محمدحسین ستودهنیا» در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: روز سهشنبه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد هنگام کنتــرل خودروهای عبوری یک دستگاه تریلی «اسکانیا» را که با محموله قطعات صنعتی از جنوب کشور عازم تهران بود، برای بازرســی متوقف کردند و در بازرســی از آن 480 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شد و در این راستا دو متهم را نیز دستگیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.