رگ خواب

Shargh - - هنر -

کم پیش میآید که آلبوم موسیقی فیلمی پیــش از اکــران خود فیلم به بــازار بیاید، اما اســتقبال از تکتِــرک «آهای خبردار» بعد از برگزاری جشنواره موسیقی فجر، نمایشهای محدود این فیلم و در پی آن شنیدهشــدن این قطعه با صدای همایون شــجریان آن هم با کیفیت بسیار نازل باعث شــد تا دســتاندرکاران این آلبوم هرچهســریعتر به فکر انتشــار آن بیفتند. در آخرین روزهای اســفندماه 95، آلبوم «رگ خواب» ســهراب پورناظری و همایون شجریان از ســوی مؤسســه آفرینش هنر بارانا روانه بازار موســیقی کشور شــد که در همین زمان محدود توانست پرفروشترین آلبوم حالحاضر بازار موسیقی ایران شــود. قطعاتی همچون «آهای خبردار»، «رگ خواب »، «ابر میبارد »، «گریه میآید مرا » و... از جمله شنیدنیترین قطعات این آلبوم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.