نشست تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشه ابن هیثم»

Shargh - - هنر -

شرق: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشه ابن هیثم» را روز شــنبه 9 اردیبهشــت برگزار میکند.در این نشســت «احمــد پاکتچــی »، دینپژوه و نشانهشــناس، عضو هیئــت علمی دانشــگاه امــام صــادق)ع( و عضو شــورای عالی مرکــز دایرهالمعارف بزرگ اســلامی و «ســیدصالح طباطبایی»، نویســنده و پژوهشــگر حوزههای فلسفه، زیباییشناسی و هنر و مؤلف کتاب «ابن هیثم» با موضوع آرا و اندیشــههای ابن هیثم، درباره هنر و زیبایی سخنرانی میکنند.نشانی: خیابان ولیعصر)عج(، پایینتر از چهارراه طالقانی، شــماره 155۲، طبقه سوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.