کنسرت «کریستف رضاعی»

Shargh - - هنر -

شرق: جدیدترین برنامه مجموعه فرهنگی سازباز با همکاری نشــر موســیقی «م» به کنسرت کریستف رضاعی اختصاص یافت. قرار است تعدادی از بهترین نوازندههای ســازهای کلاســیک تهران به سرپرستی بردیا کیارس روزهای 16 و 17 اردیبهشــت در ســالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه بروند. گزیدهای از موســیقی فیلمها و تئاتر این آهنگساز که از ســالهای ۲۰۰۳ تا امروز نوشته شده است به اجرا درمیآید. برخی از این آثار عبارتاند از: موسیقی فیلم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» (صفی یزدانیان(، «نزدیکتر» (مصطفی احمدی(و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.