بسیاری از مسئولان ع کمی حضوصسلیوهناجگتماوعیمج شلدس:ادن به ایده را ندارند

Shargh - - آيتي -

المیــرا بابایی: کســبوکارهای نوین و اســتارتآپها نقش مؤثری در ایجاد اشتغال داشتهاند؛ کســبوکارها با جذب نیروهای تحصیلکرده، میتوانند بخش مهمی از مسئله اشــتغال را حل کنند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که کسبوکارهای جدید، ضمن تولید و ایجاد اشتغال، روش زندگــی را هم تغییر میدهند و برای مردم رفاه به همراه میآورند. امروز میبینیم که کسبوکارهای جدید، شغلهای زیادی ایجاد کردهاند و استارتآپهای کوچک توانستهاند به شرکتهای بزرگ تبدیل شوند و هر روز هم خدمات تازهای ارائه دهند و افراد جدیدی را اســتخدام کنند. عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر این عقیده است که مسئولان آنطور که باید، به فکر و ایده نخبگان توجه نمیکنند.

به نظر شــما چگونه میتوان به گسترش کســبوکارهای نوپا در سال جدید کمک کرد؟

دلیل نامگذاری پیاپی ســالهای اخیر بهعنــوان اقتصاد مقاومتی، اهمیت اشــتغال و مؤلفههای اقتصادی اســت. در ســالهای قبل تا حدی با عنوان اقتصاد مقاومتی آشــنا شدیم. امسال تولید و اشــتغال در اولویت برنامههای اقتصادی کشــور قرار داده شــده اســت. اقتصاد مقاومتی دارای ویژگیهایی اســت که لازم اســت عدالتمحور و مردمی باشــد. به همین دلیل است که شــرکتهای اســتارتآپی و دانشبنیان، برکات زیادی به اقتصاد کشور هدیه میدهند. افزایش تولید، بهروزرسانیشــدن صنعت و همچنین پیوند علم و صنعت از فواید شرکتهای استارتآپی در رونق اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین لازم است با حمایت از این شرکتها، در مسیر شکوفایی اقتصادی گام برداریم.

چگونه میتوان از ظرفیت نخبگان فناوری برای حمایت از تولید داخلی و بهبود اشتغال استفاده کرد؟

وظیفه دانشــگاهها تربیت نیروی متخصص برای آینده است؛ درحالیکه خیــل عظیم نیروی کار، بهجای آنکه برای ارتقــای اقتصاد و بهرهوری به کار گمارده شوند، بیکار میمانند. ما باید تلاش کنیم نیروی متخصص تربیتشده، با کمترین امکانات و بیشــترین بازده، جذب شرکتهای دانشبنیان شوند؛ اما به دلیل مانعتراشــی و نبود حمایتهای مناسب، از اینگونه شرکتها غافل شــدهایم؛ بنابراین توجه ویژه به بخش خصوصی و استارتآپها با حمایت از نیروی کارآمد میسر میشود و نتیجه میدهد؛ بهطوریکه در پارکهای علم و فناوری، نخبگان جوان با ابتکار عمل، خلاقیت و بههنگامســازی طرح و ایده، به توفیقات زیادی دست پیدا میکنند که متأسفانه با نبود حمایتهای مناسب قانونی و مالی از استارتآپها، تا به حال نتوانستهایم آنگونه که باید، از فواید این شرکتهای دانشبنیان بهرهمند شویم. این امر مستلزم بازنگری در قوانین و حمایتهای بیشتر مسئولان است.

حمایتهای مالی تا چه میزان در پیشــرفت کار استارتآپها مؤثر است؟

بســیاری از طرحهای صنعتــی بزرگی که کمترین میزان اشــتغال را ایجاد میکنند، مشمول دریافت بیشــترین میزان وامها هستند. حتی در برخی موارد وامهای اختصاصدادهشده به صنعت مدنظر، در مسیرهای غیرمرتبط با کارخانه هزینه میشــود که نتیجه آن هدررفتن منابع مالی اســت. به بیان دیگر، بهجای هدردادن منابع ملی، با گسترش و حمایت از شــرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، بســیار بیشتر از دیگر صنایع میتوان به ایجاد اشتغال و بهرهوری دست یافت و در شرایطی که انتظار میرود اقتصاد مقاومتی مورد اســتقبال بیشتری قرار بگیرد تا وضعیت اشــتغال و تولید داخلــی بهبود پیدا کند، محدودکردن کســبوکارهای نوپای داخلی یا حتی فیلتر و مسدودشدن برخی از آنها به دلایل نواقص قانونی، روحیه نخبگان را از بین میبرد.

کارآفرینی و نوآوری از خلأهای جدی نظام آموزشــی کشور محسوب میشود؛ برای رفع این کمبود چه اقدامی لازم است صورت گیرد؟

ریشــه اصلی این کمبود در این اســت که بســیاری از مسئولان، حوصله گوشدادن بــه طرحها و ایدههای جدید را ندارند یــا آنطور که باید، به فکر و ایــده نخبگان توجــه نمیکنند. این امــر نیازمند فرهنگســازی در فضای رسانههاســت. از طرف دیگــر، مدیران تصمیمگیر، به فکر و خلاقیت بیشــتر بها دهند تا مشــکلاتی از قبیل اشتغال و تولید که در سال جاری بر آن تمرکز کردهایم، برطرف شود؛ چراکه تا زمانی که مسئولان به فکر و اندیشه بها ندهند، انگیزهای برای نخبگان و کارآفرینان باقی نمیماند.

نقش استارتآپها را در کیفیت زندگی مردم چگونه ارزیابی می کنید؟

اســتارتآپها تاکنــون گامهای بســیار بلندی برای ارتقای ســطح رفاه زندگی مردم برداشــتهاند. بهروزرســانی طرح و ایــده در فعالیت اســتارتآپها کاملا مشهود است و پیوند علم و صنعت نیز وجود دارد؛ به همین دلیل ســرمایهگذاری و حمایت از آنها گام بلندی در شکوفایی اقتصادی محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.