سود جاسوسافزارها با مچگیری

Shargh - - آيتي -

شــنیدن نام جاســوسافزارها مخاطب را عموما به یاد مجرمــان اینترنتی یــا هکرها میاندازد یــا نگاهها را به سوی رژیمهای ســرکوبگری میچرخاند که از امکانات دنیای مجازی برای ســیطره هرچهبیشــتر بــر جامعه سوءاســتفاده میکننــد. اتفاقا بخش اعظم ســودآوری از بازار جاســوسافزارها که شــاید چــون «بیخطر » به نظر میرســد، تا حد زیادی از نظرهــا دور مانده، فروش این فناوری به قیمت ارزان به شــهروندان عادی است؛ معاملهای به قیمت ســیرابکردن عطش حســادت یا پارانویای زوجهایی که با هم در رابطه هستند اما به هم شــک دارند. دویچهوله دراینباره مینویسد: استفاده از جاسوسافزارها برای زیرنظرگرفتن شریک زندگی، همسر یا یــار نزدیک، عمری حدود دودهــه دارد. اما این پدیده هرگز به صورت گسترده مورد توجه نبوده است. نخستین جاسوسافزارها برای مشتریان خانگی برای دستگاههای مبتنی بر ویندوز نوشته شدند؛ در ادامه برنامههایی برای سیستمعامل ســیمبیان و بلکبری به بازار آمدند. در ۱0 ســال اخیر کار به جایی رســیده که برخی از سازندگان جاســوسافزارها بهصورت تخصصی روی خانوادهها و زوجها متمرکز شدهاند و به افراد حسود و پدر و مادرهای فضــول «Stalkerware» میفروشــند؛ واژهای ترکیبی از stalker به معنای کســی که دیگری را مخفیانه تعقیب میکنــد و ware به معنــای افــزار. پروندههای قضائی مرتبط با شنودهایِ برخاســته از حسادت روی دیگر این ســکه است. جاسوسیهای مرتبط با روابط عاشقانه گاه به جنایت هم منتهی میشــوند. با جستوجویی ساده در اینترنت اخبار مرتبط با این موضوع را میتوان یافت. افزون بر این، شــنود افراد بدون اجازه قانونی در بسیاری از کشــورها جرم است. برخی ارائهکنندگان نرمافزارهای جاسوسی که از بدافزارهای آنها برای سرککشیدن به کار و کاسبی رقبای اقتصادی اســتفاده شده، با جریمههای سنگین مالی و حکم حبس روبهرو شدهاند. از این گذشته، کنترل مخفیانه فرزند یا همســر نقض حریم خصوصی افراد نیز هست. کنترلهایی از این دست ممکن است به محدودکردن افراد یا خشونت خانگی هم منتهی شود.

پایگاه اینترنتی «مادربورد» اســنادی را در اختیار دارد که هکرها از نفوذ به ســرورهای دو شــرکت تولیدکننده جاســوسافزارهای خانگی به دســت آوردهاند. اسناد یادشــده که برخی هم در ســایتهای افشــاگر منتشر

شــدهاند، ابعاد کار و ســاختار این شــرکتها و تقاضای موجود برای محصولات آنها را نشــان میدهد. اســناد یادشــده نشــان میدهد که حدود ۱30 هزار نفر نزد دو شرکت حساب کاربری فعال دارند و از خدمات جاسوسی این شرکتها استفاده میکنند. سایت اینترنتی مادربورد بر پایه اطلاعات نشتکرده از سازندگان جاسوسافزارها، نقشــهای منتشــر کرده که در آن موقعیــت قربانیان با اســتفاده از اطلاعات جیپیاس موبایلشــان ثبت شده اســت. براســاس این نقشــه، دو قربانی اطراف تهران و شــیراز بودهاند. زیر نقشه نوشته شده که برای جلوگیری از شناسایی موقعیت دقیق افراد، مختصات جیپیاس قربانیان تا حدی دســتکاری شــده است. با این حساب قربانیــان احتمــالا در تهران و شــیراز بودهانــد. برخی پیشبینیها حاکی از آن است که سود فروش ابزارهای مانیتورینگ تا سال 20۱۹ به ‪/۱ 3‬ میلیارد دلار میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.